بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بجنورد


كاظمي مطلق شميمه

كاظمي مطلق شميمه

موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
دهقان زاده امير

دهقان زاده امير

چاپ -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
ساراني زهرا

ساراني زهرا

صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر