بيله سوار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بيله سوار


كارگرباباشكندي مهسا

كارگرباباشكندي مهسا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
موحد اجيرلو

موحد اجيرلو

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نيك سرشت اجيرلو

نيك سرشت اجيرلو

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان