گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گرمسار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خوش باش مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 68
ازادي اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
نيك اقبال صفورا انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 42
صفي اله مهيار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 40
قندالي زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
قزلو زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
كمالي زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 44
ناظري اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 55
بينا محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 61
نوين عاطفه انسانی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 44
جورابلو سارا انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
نصيري نادر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 50
تيموري محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 58
نبي يي دنيا انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 89
شادلو صحرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 40
عرب سرهنگي ميلاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
دژاهنگ حوريه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
نيك راد مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 56
بهرامي نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 34
كاكويي زارع سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 36
بابايي قصاب حسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
ربيعي اميرحسين ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 50
ميراخورلو علي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 48
يارخاني مجتبي انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
قنبري نازنين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
قادري شقايق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
محسني شهره انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
نيك نژاد مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
ايزدپناه سحر انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
مومنيان زهرا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
عباسي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
صفخاني هانيه انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
خيرالدين محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 37
احمدي بهمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
نوروزي اميد انسانی جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
ميراخوري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 50
نادري علي انسانی جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
سعيدي فايزه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
كاشاني سپيده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
شاه حسيني مايده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 35
داودي احمد ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 18
مونسان مژگان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
مولايي مرجان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
تشكري بهنام تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
ميراخورلو مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 53
ميرعلمي النازسادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 5سال کانونی 77
شاه حسيني فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
ابراهيم پور ميلاد انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
كنشلي سعيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
عاشور محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 60
كمالي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 8
كاشاني دل ارا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
قندالي فايزه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 28
يوردخاني علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 24
ذوالفقاري زهرا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
طاهونه علي تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 48
علي بيگي نيلوفر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 34
ثامنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
مسعودنيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 81
شكوهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 23
قرائى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
عسگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
طباطبايى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
خير خواهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 39
گلينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
كاظمى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 44
فريدى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
شاه حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 54
پهلوان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
شيداپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 33
ترامشلو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
صبور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
عمادى پور انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
قنبرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 45
طايفه خانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
معروف خانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
دهقانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 58
ميراخورلو ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
بخشى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
خراسانى انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
اشرفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
جورابلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
اكبرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
صفائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
جعفرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 88
نظرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 12
ربيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
قائمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 46
شيخ ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
قباخلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
قباخلو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 47
مخبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 11
خدامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
رنجبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 30
دهقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
زراعتكار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
عاشورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 33
مقرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 84
همتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
قلعه گى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
ملكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 46
زارعين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
مطهرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
اسدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 36
شاه حسينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
محمد رضائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 17
شيخ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
گلورى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 43
رشمه اى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
كمالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
حاتمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 4سال کانونی 50
دوستى كتولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
محسنى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
يوسفى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
غايبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 20
متولى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
ميراخورلى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
سعادت ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 29
زرين كمر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
ملكى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 36
ميهن دوست ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
يزدانى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 21
اسدالله زاده ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 58
مرادى حقيقى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
ساربان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 34
نيكونهاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 40
حقيقت تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
غندالى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
كلورى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 32
شهبازى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
مهرى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 20
بلوچى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
محسنى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 34
محمدى نيا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
سميعى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 23
شاه حسينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
كمالى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
گليورى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
برومندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 32
فاجانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 21