سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رحيمي شورابي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 38
كارگرساماني محبوبه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 29
خليلي ساماني اميرمجتبي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
عسگري سوادجاني فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 10
يزدانى چمزينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال از سوم دبيرستان 32
يزداني ندا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيخ سامانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 20
بهالوهوره علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 16
نيكوفر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
مظاهري چم چنگي حميدرضا انسانی باستانشناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرامى سامانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال از سوم دبيرستان 34
بهارلوء ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 18
انصارى سامانى ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
محبى چم خرمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب چم خليفه تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرامى سامانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
اشراقى سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 35