تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تربت جام


جهان نيا محدثه

جهان نيا محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمي هندوالان مرجان

رحيمي هندوالان مرجان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ذبيحي مقدم درميان مژگان

ذبيحي مقدم درميان مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليماني سونيا

سليماني سونيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سراج احمدي سپيده

سراج احمدي سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطاني سحر

سلطاني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
سلطاني ستاره

سلطاني ستاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نخل احمدي ملاحت

نخل احمدي ملاحت

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علي ملكي وحيد

علي ملكي وحيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ندايي احمدي امير

ندايي احمدي امير

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقي شيخ ها نويد

صادقي شيخ ها نويد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحماني كوثر

رحماني كوثر

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فيضي مهين

فيضي مهين

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بزدي عقيل

بزدي عقيل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهي اسكندر سيده امنه

عبدالهي اسكندر سيده امنه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يزدان پناه منير

يزدان پناه منير

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهيني امير

شاهيني امير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جان پرورچنگ ابادي فاطمه

جان پرورچنگ ابادي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پارسا حميرا

پارسا حميرا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدم حامد

مقدم حامد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معنوي زهره

معنوي زهره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سارمي حديثه

سارمي حديثه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلجوقي مجيد

سلجوقي مجيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصرت

نصرت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سمندرى

سمندرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اعلميان

اعلميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى فورك

حيدرى فورك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احدى

احدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تن زن

تن زن

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سرابى مهاجر

سرابى مهاجر

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تيمورى كرديانى

تيمورى كرديانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيدالهى منصوريه

بيدالهى منصوريه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كبودانى هزاره

كبودانى هزاره

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تبريزى

تبريزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
اندرخورد

اندرخورد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسحاقى

اسحاقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى نيا

رمضانى نيا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امانى

امانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كارگر خير آبادى

كارگر خير آبادى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دلشادى سلجوقى

دلشادى سلجوقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهرامى هزاره

بهرامى هزاره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهائى

مهائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليدادى خليلى ها

عليدادى خليلى ها

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پور گل محمدى

پور گل محمدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادى چنگ آبادى

دادى چنگ آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمد زاده

معتمد زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى نسب

عزيزى نسب

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مخدراتى

مخدراتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرى بنجار

ميرى بنجار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی