تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تربت جام


ملايوسفي زاده ريزه يي محمود

ملايوسفي زاده ريزه يي محمود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كامراني فرشيد

كامراني فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
وحيدي شيخي هانيه سادات

وحيدي شيخي هانيه سادات

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
غيورحلاج زينب

غيورحلاج زينب

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بهرامي بزدي فاطمه

بهرامي بزدي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سروري جامي سينا

سروري جامي سينا

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامي مطهره

غلامي مطهره

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيمي نوبهاري حميد

رحيمي نوبهاري حميد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تربتي مقدم فرزانه

تربتي مقدم فرزانه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبر مريم

رنجبر مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تيموري يگانه

تيموري يگانه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايراني فرشيد

ايراني فرشيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمي بزدي بهروز

قاسمي بزدي بهروز

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفي صابر

يوسفي صابر

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رجبي اورگنجي مريم

رجبي اورگنجي مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاهري فيروزكوهي صمد

طاهري فيروزكوهي صمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دادرس هانيه

دادرس هانيه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نظري محمودابادي الياس

نظري محمودابادي الياس

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عظيمي بزدي بهنام

عظيمي بزدي بهنام

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اخروي امين

اخروي امين

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوي چهارطاقي سيده عاطفه

موسوي چهارطاقي سيده عاطفه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى خير آبادى

جعفرى خير آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اعتمادى زاده

اعتمادى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميزبان تيزآبى

ميزبان تيزآبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صدرى نيا

صدرى نيا

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جامى

جامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صبوحى

صبوحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قدوسى هروى

قدوسى هروى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جان نثار احمدى

جان نثار احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جامى ريزگى

جامى ريزگى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قمرى

قمرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى سميع آبادى

احمدى سميع آبادى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عفتى

عفتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حيدر زاده كاسب

حيدر زاده كاسب

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دائمى مقدم

دائمى مقدم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برجسته

برجسته

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبودانى ثانى

كبودانى ثانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبودانى

كبودانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمان زايى

رحمان زايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حليمى كريم آبادى

حليمى كريم آبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی