سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يوسفي حميد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال از سوم دبيرستان 43
علي ابادي ناصر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
كياني مهر مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 102
الداغي سيداحمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
طبسي مليحه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسن ابادي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
اسماعيلي اصل امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
پهلوان مارشك زينت انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 47
اخلاصي نيا علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 61
نمدچيان نعيمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
علوي سيدميثم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مطلوبي سيدمجتبي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
برادران فيروزابادي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
عباسي ثاني سمانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
بهروزي راد نسرين هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اردياني مريم انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
صمدي محسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
سهرابي عليرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيلي مقدم مرضيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلماني هادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
كوشكي اميرمسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 107
مصطفوي فاطمه سادات ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
موسوي فرد سيدجلال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
خسروابادي اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
واعظي راد مجتبي زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
قارزي سميرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 62
واعظزاده ماهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 8سال از پنجم دبستان 100
ارمان طلب اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
پيغمبري نسترن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 52
دولت ابادي امير ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شهراييني سپيده سادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
اميري ثاني مينا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
صفاري زهراالسادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
كشميري علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
دولت ابادي سمانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال از سوم راهنمايي 96
رجايي شورچه مهدي تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
عنابستاني فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 19
ارغياني اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 16
سهرابي دلال زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
سلامي شكيبا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
صادقي سبزواري علي رضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 30
كلاته عاطفه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سعادتي نيا سيدمجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
منيدري محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
جبله علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جغتايي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
ميري مهناز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
گوهري اناركي نازنين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابويساني زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
روحي الهام انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايزدي كيا علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
كياستي نيا حميدرضا ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 5سال از سوم راهنمايي 77
بلاش ابادي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 23
كارگرطزرق الهام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
شمس ابادي زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
رثايي وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
طزري پريسا انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
نجم ابادي عباس ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
راهنما سيدمرتضي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تصديقي موخر مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
تاجور نصيرالدين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرحسيني محمدامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حجازيان ايدا زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيم زاده شيراز فرانك ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 49
پويان مقدم اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
شبيري سيدسعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
افتخاري ايدا تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
يوسفي اعظم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
كارگري اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
دولت ابادي سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
ياسيني پور زهرا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
فاضلي پور فريبرز ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 48
ميرزايي پريسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
شمس ابادي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
استيري زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 92
برزويي مايده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
خسروابادي بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسماعيليان علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
صالح ابادي مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
مظاهري نيا مهدي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
صمدي پور ميلاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 60
مشكاني مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
قلعه نويي اسماعيل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 58
حاذقيان مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 49
دولت ابادي محمدهاشم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
اطهري زاده رضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
مسكني الا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليزاده سلاخ مهسا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
صفايي مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
معتمد سمانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
غيور بيتا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
علي ابادي فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
دانش وند پرديس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
ملوندي سيداحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
افشار علي ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
فيض ابادي ايمان انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
بالش ابادي حسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
شريفي نرجس انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
كماليان مهشاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
موسوي نازنين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
قاسمي محدثه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
زورابادي فرشته ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 71
رمضاني فايزه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
داريني سعيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
شكوهي فر اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
علي حسيني يكتا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
رودسرابي فرزانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرادي ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
برغمدي مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
خسروجردي نادر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
جواني سپيده انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 11
جباري سبزوار مهيار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
ارغواني فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 47
ديواندري امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
علايي فر سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 63
مشكاني ريحانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
سليماني كوشكي صابر انسانی باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهري شهناز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 31
عباسي شيوا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
اسماعيلي بجدني وجيهه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
اقدسي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
پايا اميررضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
اكبري نگين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاضلي ثاني سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 55
وثوق زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 58
باقرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسن آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مصطفوى نژاد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 43
خوشحال كلاته سادات ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 16
صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابارشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
داوطلب انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
احمدى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
غفارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدآبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
نيكنامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
شريفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
باغجرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
بزرگى فر ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ترخاصى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 15
دولت آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسنى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
خيرآبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ذبيحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 79
دارينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
شفيعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 79
نورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
تاج فرد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
سيدآبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 56
دولتى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
قنبرى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
امينى نيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
نيكفر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحمانى ثانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
قربانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
عصارزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
علوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
محبى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
غلامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
انصاريان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرابى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
بخشى مقدم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
هاشم آبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
سويزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 36
نخعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
داودى فر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
علوى سبزوار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
خسروجردى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
سنگ سفيدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 74
ضيائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرآبادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
كميلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 69
برقبانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رنجبر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
گلدانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
كيذورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيدخورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 34
خلقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
نامنى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
مومنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
دارينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
ملوندى نيكو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 31
خداشاهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 21
كلاته تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 83
سعيدى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
مهرآبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
عرفان منش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 45
اشراقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
سلمانيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 37
حدادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
ايزى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
استيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
وزيرنيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
لنگرى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملوندى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلاته دولتى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 45
حسن نژاد اناركى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
واسعى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
صابريان تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
بيدخورى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كيوانلو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
ثابتى مقدم سبزوار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصرآبادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
مددى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
سخائى پور ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
خسروى تاجكوه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
برزوئى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
درفكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرفان دوست ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
سديدى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
دلبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
شفيع ثانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
داوطلب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 14
پژمان ثانى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 13
صمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
تقيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
برزوئى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالارى فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 24
طاهرى اول تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
عباسى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 34
بهرامى فر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
مازاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 36
زارعى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
كسكنى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
سلطانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
فروغى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
كبيرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
كيوانلوشهرستانكى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاضلى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
توحيدى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 21
كيوانلو شهرستانكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملايجردى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرى كلاته سادات تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
قريشى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
قوى بازو ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 41
افقهى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 27
رجبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
طزرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پرويزنيا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
رياحى فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
يونسى پناه تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
رستمى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 3سال از دوم دبيرستان 45
صبورى راد تجربی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 41
قربانى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 36
طلوع حافظيان اول تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
الله آبادى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 33
جاويدبزازان تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 46
فرخ نژاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
رادمنش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلامتى فر ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
اكرامى نژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
امينى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسدنيا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
باشتنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
تدين فر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
اديبى بيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
خالصى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 25
حكم آبادى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال از چهارم دبيرستان 23
دلبرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابارشى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
مرادى نظيف ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 10
شهابى كارگر ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
بهمن صفار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 42
اكرمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
جلينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
گل محمدزاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
شريفى مقدم تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
اكبرى قانع ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
مقتدائى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
كلاته ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
زعفرانيه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
نخودبريز ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسدپور ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 5سال از سوم راهنمايي 98