نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حيدري سيدعلي انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 18
بادزره سجاد هنر سينما-دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 25
لگزيان نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 23
محسن ابادي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
پاك نژاد پرهام هنر عكاسي -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال کانونی 62
دهنويي سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
مرشدلو امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
شاهرخي سيدوحيدرضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
محيطي سيدمحمود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
حسيني سيدمحمود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
بهروزي مقدم عماد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 10
باصفا مجيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
حليمي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
اتشگاهي زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
اردمه صالح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
شورگشتي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 11
حيدري محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 61
راحتي رامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 58
اسلامي بهروز انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
نقدبيشي نوشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 19
استان بوس عطيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 11
زره داران فرزاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 20
بياتي مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
طوبي زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 40
سليمي مهديار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
فرهمند مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 24
كيانپور مهنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
عشقي سعيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 31
بازوبندي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
بزرگي حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 13
طلوعي فر فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
توزنده جاني حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
خاكان هما ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
عظيمي محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
خواجويي پوريا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 40
كاوياني فريما تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
اله قلي ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
هاشمي وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 46
عمراني ماندانا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
يزدي جنت ابادي محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
منظوري علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 85
بزرگي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 25
شاه حسيني ياسمن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 50
نوروز سيندخت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
قدسي پور زينب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
برخوردار احسان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
دهنوي فايزه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
قايمي سياوش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 57
رباطي ناديا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 11
حسين زاده علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
عين ابادي محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 101
فكري پدرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 25
انسان بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
مهدياني مرتضي ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
محتشمي وحيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
روح ابادي ميلاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 43
محمدي تولايي مطهره سادات تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
جوادي پور عليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 54
مداح نسيم تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
شورگشتي كامران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
برفرازي فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 53
هنرمند محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
هنرمندي راد مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
نيكو اميد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
شهريارپور اذر زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
مرادي پريسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 42
بيات حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 62
گندمكار مليكا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 10
اميري محمدرضا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
خوجاني حسن تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 24
درودي زري انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 31
نوروزي پوريا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 20
چزگي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
زينلي فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 44
صابريان محمدرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 46
شكاري پرديس تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 26
مشعوفي سينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 47
ترابي حجت ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 50
موحد مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
حصاركوشكي سعيد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 38
دهقاني فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
سجادي نيا سيدوحيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
براتي الهام زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
حاجتمند زينب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
نجفي مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 23
تولايي سپيده تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
فضلي امير انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
خدابخشي زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 62
بيضايي الياس زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 36
ناصري محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
درودى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 47
صادقي پريسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
سيدحسينى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
توني مقدم فريبا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
شيرعلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
نوبهاري پوريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 20
براتي هانيه سادات زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
حجتى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
مصطفوي نيشابوري سيدرسول تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
بخشعلي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
محمديان تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
رحماني اذر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
پريان سيدشهاب الدين تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 2سال کانونی 31
قدسي محبوبه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
صادقي عسل ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 4سال کانونی 80
ناطق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
برفرازى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 35
لزگى نظرگاه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
ناوشكى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 83
كليدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 39
جازم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 28
جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
سردارى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 7
شهرآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 35
ثابتى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
محمدى تبار ریاضی مهندسي معدن -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-شبانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 2سال کانونی 42
رضائى ثانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
ادگى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
اردمه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 19
رباطى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 20
نصرآبادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 47
لطفى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
آبجقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 35
بلوكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 36
هاشمى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
حافظى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
قدميارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 8
حميدنژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 38
امين الرعايا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
دارش تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 39
سعادتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 23
سرشكى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
دولت آبادى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 32
خداورديان رشوانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
رقامى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 23
شورابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
كوهكن انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
حقيقى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 19
ميربلوكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 26
دارابى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 24
خالقى خبازان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 15
ممهورى نيشابورى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 35
لگزيان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 8
پيرانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 14
ده جوريان ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 1سال کانونی 7
زمانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 47
بلوچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 7
نصرآبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 52
رجائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 35
عمارلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 6
دوستى دوران محله ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
برزنونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 18
مظفرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 40
برجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 41
احمدى سليمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 13
آتشى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
مهربانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
برخوردار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
خرمكى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 17
مختارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 31
دانه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
واعظى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 31
زهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 17
على آبادى تجربی حسابداري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
سليمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 38
حلاجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
مهربانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 9
دهنوى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 30
دامنجانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 13
بيارجمندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
نيكويى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 34
صادقى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 31
مجدى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 2سال کانونی 34
بوژمهرانى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
صفدرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 14
بهشتى مقدم توپكانلو ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 24
فلاحت ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
ميرزائى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 31
نوروزى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 14
جمالى نسب ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
برزنونى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 29
فياضى نسب تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
حيدرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
صالح آبادى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 31
فريبى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 7
شاه قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
مشكى يان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
صائب نيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
گلماه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 41
برزنونى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
رحمانى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
لطفى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19