نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نيشابور

حيدري سيدعلي

حيدري سيدعلي

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بادزره سجاد

بادزره سجاد

سينما-دانشگاه هنرتهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
لگزيان نفيسه

لگزيان نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محسن ابادي مهدي

محسن ابادي مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پاك نژاد پرهام

پاك نژاد پرهام

عكاسي -دانشگاه هنرتهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

هنر
دهنويي سجاد

دهنويي سجاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جوان معصومه

جوان معصومه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جوادي نژاد عاطفه

جوادي نژاد عاطفه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرشدلو امير

مرشدلو امير

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شاهرخي سيدوحيدرضا

شاهرخي سيدوحيدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسيني فايزه سادات

حسيني فايزه سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محيطي سيدمحمود

محيطي سيدمحمود

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسيني سيدمحمود

حسيني سيدمحمود

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهروزي مقدم عماد

بهروزي مقدم عماد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باصفا مجيد

باصفا مجيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروي ارزو

خسروي ارزو

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حليمي زهرا

حليمي زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اتشگاهي زهرا

اتشگاهي زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اردمه صالح

اردمه صالح

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شورگشتي محمد

شورگشتي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدري محمدرضا

حيدري محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
راحتي رامين

راحتي رامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسلامي بهروز

اسلامي بهروز

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نقدبيشي نوشين

نقدبيشي نوشين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
استان بوس عطيه

استان بوس عطيه

مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زره داران فرزاد

زره داران فرزاد

مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بياتي مسعود

بياتي مسعود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طوبي زهرا

طوبي زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسيني اكرم سادات

حسيني اكرم سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سليمي مهديار

سليمي مهديار

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرهمند مهران

فرهمند مهران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيانپور مهنوش

كيانپور مهنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عشقي سعيده

عشقي سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بازوبندي زهرا

بازوبندي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروشاهي همايون

خسروشاهي همايون

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
بزرگي حسين

بزرگي حسين

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طلوعي فر فاطمه

طلوعي فر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دونده تقي ابادي پريسا

دونده تقي ابادي پريسا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
توزنده جاني حامد

توزنده جاني حامد

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاكان هما

خاكان هما

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عظيمي محمدحسين

عظيمي محمدحسين

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خواجويي پوريا

خواجويي پوريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كاوياني فريما

كاوياني فريما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اله قلي ياسمن

اله قلي ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمي وحيد

هاشمي وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عمراني ماندانا

عمراني ماندانا

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يزدي جنت ابادي محمدعلي

يزدي جنت ابادي محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منظوري علي

منظوري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بزرگي حسين

بزرگي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاه حسيني ياسمن

شاه حسيني ياسمن

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نوروز سيندخت

نوروز سيندخت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليشاهي فرزانه

عليشاهي فرزانه

دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قدسي پور زينب

قدسي پور زينب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برخوردار احسان

برخوردار احسان

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهنوي فايزه

دهنوي فايزه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قايمي سياوش

قايمي سياوش

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رباطي ناديا

رباطي ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين زاده علي

حسين زاده علي

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عين ابادي محمد

عين ابادي محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فكري پدرام

فكري پدرام

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انسان بهنام

انسان بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدياني مرتضي

مهدياني مرتضي

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گنجعلي حسين

گنجعلي حسين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محتشمي وحيده

محتشمي وحيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميني ايمان

اميني ايمان

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شفيعي محمد

شفيعي محمد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
روح ابادي ميلاد

روح ابادي ميلاد

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ارمان پور پرستو

ارمان پور پرستو

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدي تولايي مطهره سادات

محمدي تولايي مطهره سادات

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عربخاني حسين

عربخاني حسين

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جوادي پور عليرضا

جوادي پور عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مداح نسيم

مداح نسيم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فضايلي علي

فضايلي علي

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شورگشتي كامران

شورگشتي كامران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
برفرازي فاطمه

برفرازي فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
هنرمند محمد

هنرمند محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حكيمي بهناز

حكيمي بهناز

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هنرمندي راد مهسا

هنرمندي راد مهسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سليماني حامد

سليماني حامد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نيكو اميد

نيكو اميد

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
براتي سيروس

براتي سيروس

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شهريارپور اذر

شهريارپور اذر

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
مرادي پريسا

مرادي پريسا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برجي علي

برجي علي

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بيات حامد

بيات حامد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
لطفي زهرا

لطفي زهرا

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گندمكار مليكا

گندمكار مليكا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميري محمدرضا

اميري محمدرضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوجاني حسن

خوجاني حسن

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درودي زري

درودي زري

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رباطي فاطمه سادات

رباطي فاطمه سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزي پوريا

نوروزي پوريا

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چزگي رضا

چزگي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسيني سيدمهدي

حسيني سيدمهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينلي فاطمه

زينلي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صابريان محمدرضا

صابريان محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكاري پرديس

شكاري پرديس

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرابادي محمدرضا

مهرابادي محمدرضا

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عربخاني حسن

عربخاني حسن

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مشعوفي سينا

مشعوفي سينا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ترابي حجت

ترابي حجت

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اشرفي شهري مهديه سادات

اشرفي شهري مهديه سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موحد مهدي

موحد مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حصاركوشكي سعيد

حصاركوشكي سعيد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
دهقاني فرزاد

دهقاني فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاتمي سميرا

حاتمي سميرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاضلي يگانه

فاضلي يگانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جعفري حميدرضا

جعفري حميدرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سجادي نيا سيدوحيد

سجادي نيا سيدوحيد

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
براتي الهام

براتي الهام

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
كرمي سميه

كرمي سميه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حاجتمند زينب

حاجتمند زينب

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجفي مينا

نجفي مينا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بياتي عاطفه

بياتي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتح ابادي اميرمحمد

فتح ابادي اميرمحمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تازيكي حسن

تازيكي حسن

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تولايي سپيده

تولايي سپيده

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلماني ساره

سلماني ساره

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فضلي امير

فضلي امير

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خدابخشي زهرا

خدابخشي زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
بيضايي الياس

بيضايي الياس

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
فرهمند سيدعلي

فرهمند سيدعلي

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اويسي ثاني مليحه

اويسي ثاني مليحه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصري محمد

ناصري محمد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درودى

درودى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقي پريسا

صادقي پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تيجاني حبيب اله

تيجاني حبيب اله

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدحسينى

سيدحسينى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توني مقدم فريبا

توني مقدم فريبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيرعلى

شيرعلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوبهاري پوريا

نوبهاري پوريا

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
براتي هانيه سادات

براتي هانيه سادات

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
حجتى

حجتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفوي نيشابوري سيدرسول

مصطفوي نيشابوري سيدرسول

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بخشعلي امير

بخشعلي امير

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحماني اذر

رحماني اذر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قايمي فر كوثر

قايمي فر كوثر

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پريان سيدشهاب الدين

پريان سيدشهاب الدين

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قدسي محبوبه

قدسي محبوبه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روحاني مقدس فرهاد

روحاني مقدس فرهاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قايمي مريم

قايمي مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقي عسل

صادقي عسل

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مهدوى پور

مهدوى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احسان زاده

احسان زاده

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ناطق

ناطق

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برفرازى

برفرازى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لزگى نظرگاه

لزگى نظرگاه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناوشكى

ناوشكى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
كليدرى

كليدرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جازم

جازم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسميان بجستانى

قاسميان بجستانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سردارى

سردارى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهرآبادى

شهرآبادى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ثابتى

ثابتى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى تبار

محمدى تبار

مهندسي معدن -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضائى ثانى

رضائى ثانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ادگى

ادگى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اردمه

اردمه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رباطى

رباطى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آبجقانى

آبجقانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ارمز

ارمز

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيات ترك

بيات ترك

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلوكى

بلوكى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قدميارى

قدميارى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حميدنژاد

حميدنژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سخدرى

سخدرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
امين الرعايا

امين الرعايا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دارش

دارش

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرشكى

سرشكى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خداورديان رشوانلو

خداورديان رشوانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رقامى

رقامى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شورابى

شورابى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كوهكن

كوهكن

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حقيقى

حقيقى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميربلوكى

ميربلوكى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فضليانى مقدم

فضليانى مقدم

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خالقى خبازان

خالقى خبازان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زين العابدينى

زين العابدينى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مهديانى

مهديانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهريان

شهريان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ممهورى نيشابورى

ممهورى نيشابورى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لگزيان

لگزيان

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پيرانى

پيرانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زعفرانيه

زعفرانيه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ده جوريان

ده جوريان

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بلوچى

بلوچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دوستى دوران محله

دوستى دوران محله

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
برزنونى

برزنونى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
برزنونى

برزنونى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهرآبادى

مهرآبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برجى

برجى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدى سليمانى

احمدى سليمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آتشى

آتشى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرآتى

مرآتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برخوردار

برخوردار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خرمكى

خرمكى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دانه

دانه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واعظى

واعظى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زهدى

زهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على آبادى

على آبادى

حسابداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حلاجى

حلاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دامنجانى

دامنجانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيارجمندى

بيارجمندى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تختى

تختى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيكويى

نيكويى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مجدى

مجدى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بوژمهرانى

بوژمهرانى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سودمند

سودمند

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفدرى

صفدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهشتى مقدم توپكانلو

بهشتى مقدم توپكانلو

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فلاحت

فلاحت

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جمالى نسب

جمالى نسب

علوم كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلبلى

بلبلى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزنونى

برزنونى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فياضى نسب

فياضى نسب

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فريبى

فريبى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يزدانيان

يزدانيان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شاه قاسمى

شاه قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پارسى

پارسى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مشكى يان

مشكى يان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شورورزى

شورورزى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بازوبندى

بازوبندى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صائب نيا

صائب نيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلماه

گلماه

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابويسانى

ابويسانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قديريان

قديريان

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كول آبادى

كول آبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احسانى جم

احسانى جم

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی