مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مهريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حكيم پور محمدجواد انسانی كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 17
بابايي بغدادابادي محدثه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
سجادي هراتي سيدجابر ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 26
زارعيان بغدادابادي زهره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
فلاح مدواري ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 59
زارع زاده مهريزي فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقاني زاده فرزانه انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 30
طباطبايي سيدمحمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
يزدي مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 84
زارع بيدكي فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
دلاوري زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
محبوبيان راد سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
كماليان مهريزي محبوبه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 46
زارع بيدكي فاطمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
دهقاني زاده زهرا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 6
زارع بيدكي اكرم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 66
زارع حامد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
بيك خورميزي مهناز انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
زارعين عاطفه انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 19
زارع ميرك اباد فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
بهنام سعيد تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
اسدي حسين اباد مهديه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فياض فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
افخمي فتح اباد فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حاجى بيگى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
زارع بيدكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زارع خورميزى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
زارعزاده مهريزى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
تفضلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 44
سارانى ملاك انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
زارعزاده مهريزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 59
وطني عاطفه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 30
زارعزاده مهريزى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
شيبانى پور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
يزدانى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
زارع هرفته تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
جعفرپوربغدادآباد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
رمضاني حديث انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
قادري بغداداباد انسيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
حيدري سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 41
زارعين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
زارع بيدكى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
دهقان منشادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ابويى مهريزى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
حسينى هاشمى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
زارع بيدكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
زارع خورميزى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
خانجان خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
پالاهنگ تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
ابوئى مهريزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
زارع تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
بيك خورميزى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
ابويى مهريزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
زارع بيدكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 41
زارع بيدكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
حسينى منش تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
مسعودى همت آبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
زارعيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زارع خورميزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
دهقانيزاده انسانی ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 26
دهقانى زاده بغدادآباد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
زارعيان بغدادآبادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
زارع زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
دهقان چنارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 15
حسينى منش تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
بيدكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
باقرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
طباطبايى ميرك آباد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17