يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هروي عليرضا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
قضاوتي غزاله انسانی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
تركماني ابوالفضل انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
ميرجليلي سيدسروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
قرقچيان سيدمحمود انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
مندگاري محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
فروديان مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
طباطبايي شكيباالسادات انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
تجدد فاطمه هنر صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 21
انصاري سورك مسعود انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
عباسي نژادخرانق محمدجواد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
بشارتي سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
اخوندي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 55
مهدي مصطفي انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
جعفري زاده مالميري مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 39
سادات موسوي سيدمهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 65
پارويي جواد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
استانداري زهراالسادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
سپندارنيا مينا انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
رحماني شمسي منصوره انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 7
نوربالاتفتي مهشيد هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 41
صادقي فريد انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 22
دهقاني محمدابادي هانيه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
گندم مالميري اميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
ميرجليلي سيدجواد انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
نعيم سميرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
ميرعبداللهي شمسي سيدمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
ميرجليلي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
بهفرنيا حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
ميرزرگر سيده شراره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
رحماني منشادي علي انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
دهقان پريسا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 90
مرتضايي فر ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
رحماني شمسي زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 25
زارع دهنوي امير انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
زارع بيدكي بهناز انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 72
روزگاري فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
فلاح زاده محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
دهقاني سانيج حانيه السادات انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
مهدوي هانيه انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
دهقاني محمودابادي حسام الدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
دهقان منشادي حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
امامي ناييني صدرالدين انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
محمدعليان محبوبه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
پارساييان حانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
جعفري ندوشن زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
جليلي پري ناز انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
پارساييان عطيه انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
پورميرزايي محمد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
ايماني پرشكوه عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 65
فردوسيان محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
رمضاني دهج حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
اراسته زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
سادات الحسيني سعيده السادات انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
زارعين محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 53
فرات يزدي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 43
اميني ندوشن نگين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
زارع زرديني مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
مستاني صابر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 43
ميرجليلي فوژان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
زارع هدشي احسان انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حدادزاده نيري محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
كوشش گران سيداميرعطا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
نصيري رودبزاني احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
كريمي پناه اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 29
نجفي فراشاه مريم السادات انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 14
حميدي فر فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
ميرحسيني سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
اتشي سيدمحمدصادق انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
متولي حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 39
برادران شركا الهه هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 35
دهقاني محمودابادي محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 43
ميرزابابايي مزرعه اخوند سيدمرتضي انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
اخوان بهابادي زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
سلطاني مهتاب انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
حاجي يوسفي فاطمه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
خورميزي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
سلطان زاده ميلاد هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 5
زارع گاريزي اميرحسين هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 22
نصيرياني سارا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 39
بابايي يزدي ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
ميرزاييان لردكيوان سعيده انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
بهمردي كلانتري رامبد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
اهل زاده نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
اسمعيلي دهج سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
ميرعرب شاهي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
بيطرف شبنم انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
طاهري زاده زارچ فاضله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
عالم زاده نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
دهقاني سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 60
شمس شهاب الدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
امامي حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
محب الخامس عرفان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
جلال زاده اسفنداباد فايزه السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 31
ظهوري مهريزي حامد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
مزرعه ملايي زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
سينا محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
ميرشمسي ايمان انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
جوان نژاد مصطفي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
رضوي قدس معين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
فروزان نيا سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 37
عبدي زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
غفورزاده يزدي حانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
مدرسي كاميار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 23
مظفري خلف بادام حديث تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
حبيبيان معصومه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 36
پورقاسمي ساغند محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 38
مهران مهرناز انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
خادمي عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
ابوطالبي نصرابادي ابوالفضل انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
توكلي محمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 10
شاهي اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 38
منصوري علي اباد فايزه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 10
محمدي سارا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
اميربيگي تفتي ليلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
غلامي قوام اباد عارفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
جوكار فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
راسترو علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 38
راحتيان پور محمدمهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
موسوي فر سيدعلي انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 22
ماندگاري بامكان اسماعيل ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 17
فلاحيان اناري فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 9
نبي زاده هنزايي مهديه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 9
سراج زاده عباس انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
ميرجليلي سيداحسان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
باغياني مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
ملك زاده نصرابادي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
هاشمي سيدهادي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
رشيدي احمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
خيرانديش حانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
سودمندي سپيده انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
تشكري بافقي سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
حسيني نسب سيدعليرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دادگرنيا عرفان انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
توكلي اله ابادي حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
باغشاهي سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
فرقاني محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
زارع زاده مهريزي محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
شيوايي گاريز روح انگيز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
استبرقي فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 11
صالحي وزيري حسين انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
دهقان پورهنزايي فهيمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
نوردي محمدجواد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 20
رادمنش فر عرفان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
اميرحسيني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
زارع زاده محمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
فلاح تفتي مهرنوش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 33
محمودي محمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
خواجه افضلي فاطمه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
احمدي مروست سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
پورمحموديان اشكور ميعاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
سلطاني گردفرامرزي مهديه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
جليلي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
محمدكريمي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
فلاحتي ابوالفضل انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 10
طاهري زاده علي زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 35
دهقان طزرجاني محمدصادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
عارفانيان پريسا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كاظمي مغستان زكيه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 41
حدادزاده نازيلا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ملك زاده بافقي مهلاالسادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 61
عاقبت خيري محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
اكرمي مغستان مطهره انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
ميرطالبي هانيه السادات انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 17
ميردهقان سيدمرتضي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
خورشيدي شبنم انسانی مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 9
متوسل الحق فايزه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ساعت چي مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
طبايي زاده نيلوفرالسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
چنگيزي نژادفرد مهرداد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان منشادي سعيد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 33
خادمي بهابادي محمدحسين انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 7
احمدي مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 34
شفيق موژان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
خليلي نگين هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 17
ذبحي اشكذري حميده السادات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
بزاززاده بهاره انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمدي شريف ابادي مهدي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
رحماني كوروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
نصيري الحسيني فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
زارع پور مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
زابلي مهدي ابادي مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
حاجي زاده احمدابادي مژگان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
عبقري گلناز انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 29
بحري مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
زارع رشكوييه الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
ميرعرب شاهي علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
چاكري يزدي مژگان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
متولي زاده علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 54
پژوفر فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فلاح مهرابادي محمدرضا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 10
سلطاني گردفرامرزي فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
مدرس امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
حيدريه بافقي زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
كريميان عقدا احسان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
سينا سيدحسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
رحيمي اسطرخي صادق انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
كريمي عباس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
دره زرشكي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
صالحي فيروزابادي پگاه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
جعفري زاده مالميري صالح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
نثاري فهيمه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 14
استقامت بنادكي محمد انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
اخوندپور مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
مظفري ارزو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 41
سليمانزاده يلدا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
رضايي ويدا انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
عسكرنوه اناري نژاد حديث ریاضی دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 57
طباخ پورنصرابادي نجمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
ايزدپناه ارمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 65
نيك فرجام حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
روشن رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
ميرجلال الدين ناييني فروغ السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
رضايي صدرابادي محدثه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
عطارزاده اميرحسين انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
منصوري نژاد اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
حبيبي مينا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دانش طاهريان سيدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
ابويي مهريزي فريده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
دهستاني زارچ اميرمحمد انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 21
قمشاهي پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
شرقي راد نويدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
زارع حسين ابادي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
طباطبايي مهريزي سيدحسام الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
دهقاني سانيج اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
ميرجليلي ماجده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
قيصري مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 61
محمودي هاشمي عليرضا ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
دشتي مهلا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
احمدي رشتي نيلوفرالسادات هنر صنايع دستي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 21
حسيني سيدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 78
حسيني بامكان فاطمه السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 99
نهضت منش سيدمحمدمهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
منتظرالحجه محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
شاكري حسين اباد زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
طالبي زاده علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
حيدري يگانه انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 13
دهقاني عليرضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 32
نظري ندوشن محمدحسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 73
حيدري بندرابادي ابوالفضل انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 11
احمدي عاطفه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
خالقي مهران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 66
كريمي زارچي ارش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 48
خدمتگزار فايزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فلاحتي مروست پريسا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 12
بقايي فر سيدمحمدسينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مظلوم فرد فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
ميراسمعيلي ساراالسادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
كلانتر سيدحامد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 16
ظروفچي اميررضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
فيروزابادي ساغر انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
ابراهيمي فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عشقان ملك حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
شجاعي مهريزي نادر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
رضايي چراتي اميرحسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 18
سيدعلاقه بند سيدمجيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
كلانترحجت ابادي محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
بدرابادي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
توكلي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
سليميان محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
كارگربيده زهرا ریاضی دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
حاتمي محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
دهقاني زاده بغداداباد محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
حسيني سيدمحمدسينا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم پرديس امام محمد باقر - بجنورد 1سال کانونی 18
ازادي طلب داودابادي ثريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 37
نكوهي مهدي انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 24
محمدي خمسيان فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
كابلي مهرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
موسوي سيدصادق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
متالهي اردكاني محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
حاتمي مجومرد مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خرميان لادن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
شهدي زاده شيرين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
دهقان بنادكي محمد انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مختاري حسن اباد زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
نوردي محمدمهدي انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
دهقاني محمدطه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
سالاري ندا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 17
كارگرحاجي ابادي الهام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
رضازاده احسان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
جلالي زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
امامي ايمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
سفيد زكيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
اقايي بافقي احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فاطميون عقدا فايزه السادات ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 9
دهقاني احمداباد ناديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
خورشيد پرديس السادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 29
پارساييان محسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 34
دشتي رحمت ابادي محمدمجيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 37
شفيعي پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 43
صديقي بهناز هنر صنايع دستي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
قاسمي زاده مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مهرنهاد سمانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
ايماني افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 30
راجي مليكا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 19
خياطيون يزدي علي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
فلاح علي ابادي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
سرداري زارچي ابوالفضل انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
مقامي محمدميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 62
دهقان نيري داود انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
چرخكار شكيبا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فلاح تفتي نسيم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
شهبازي منشادي معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 66
ساجدي محمدعلي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 40
ارسخان احمد هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 11
پيري اردكاني مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 31
شباني خليل اباد ابوالفضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
دهقان زاده بافقي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 31
پاكزاد پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
ميرحسيني سيدعادل ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
اسحاقيه فيروزابادي ارمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
عزيزي مهلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
صادقيان ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
حنايي اميرمهدي انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 26
كلانتري زاده دره محدثه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رحيمي فاضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
حيدري پور مهديه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 14
ميرشمسي محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
سلطاني گردفرامرزي حميدرضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 26
كريمي مباركه محمدعلي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
عليزاده زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
دايا حميده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
دانشمند حبيب ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
نجمي خداداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
زارع زرديني محمدمهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سلطاني گردفرامرز ميلاد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
اماميان پريسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
حسيني نژادحسين ابادي سيدمحمد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
احمدي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
مسعودي محمدحسين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 35
باغياني مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
احمدي راحمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 26
حاجي حسيني هدش ريحانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جهانگيرابوالمعالي اميرحسين انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
تقوايي مطهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
محمدي احمدابادي الهه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
غلام زاده هنزايي احسان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
شيخ عليشاهي سودابه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
ناصري منشادي فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
امراللهي بيوكي سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
غلامي محمدابادي ناهيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
فلاحتي مروست فرزانه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
شهبازي محدثه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
خراساني اناري علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فروغيان يزدي فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
شفيعي محمدابادي شكوه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
خبيري محمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
گل وردي يزدي فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
امين ابراهيم ابادي محدثه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 12
قاسم خاني كوه بناني محمد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 20
مصباح فر ايمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 51
موسوي بفرويي سيدعليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 19
اكبري نازيلا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
علي نياجنگلي زهرا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 39
اميدبخش الناز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
خدام زاده سيدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 28
جمال الديني عزابادي فروغ السادات تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 58
جمشيدي نيا اتنا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
احمدي خوب اميرمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
شريعتي باجگاني عليه السادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 22
يزداني زاده محمد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
كلانتري زاده دره محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 31
مهديان فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
كرمي هانيه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
گلشن سپهر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
شفيع حسيني فايزه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 87
بدخش فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
حاجي مقصودي پريسا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
شمع ريزي محدثه السادات زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
تجمليان عطيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
اريازاد عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقان دهنوي محمدرضا هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 16
دهقان طزرجاني محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
وزيريان مرضيه السادات انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
شمس الديني قطرم فرزاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
زينلي نصرابادي مهران تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
پرنده حسين ابادقايمي عزيزه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
نبي زاده احمدابادي فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 13
اعتمادالعلما نيكتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 23
فلاح نجم ابادي ياسمين انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
قرشي سيدسالار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
پيله ور طيبه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
بحريني پريسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
زارع زرديني مهدي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
ايلچي خاني بهاره ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 34
مظفري نيافرد مهتاب ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
عباسي جوزم صابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
حسيني نسب فخرالسادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 6
پوريه سيماالسادات انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
صادقي گوغري سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 12
صادقيان داود تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
پارساييان محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 43
صدقي مرضيه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
باغ گلشني مهران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 56
جعفري خرمي حديث انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 12
گوهري علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
ولي زاده اتنا ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
عليشاهي مينا انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 12
شهسواري زينب انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 5
رستگاري زهرا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
اخوندزرديني نجمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
وفايي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 41
غلامي قاسمي فاطمه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
عزيزي بندرابادي سحر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 21
رعيت حسين ابادي محيا تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
پاي سروي حسيني اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
عارفيان زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ميرزاده يزدي الهه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 22
دهنادي سيداميرهوشنگ زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
صادقي سرچشمه زهرا تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
شرفي صدرابادي سعيده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
مصلايي زاده يزد محمدرسول ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
شيشه بري مهديه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
سيدمروستي سيدميثم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
غفوري بيداخويدي محمد انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج 1سال کانونی 16
حكيميان اميرحسين انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
امام معظمه السادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
شاهدي علي اباد فايزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
شفيع حسيني فايقه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 84
منتظري هدش عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رفوگر سيدمحمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
شجاع مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
دهقان سيدمسعود تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
صادقي زاده فهيمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
خواجه افضلي عليرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اميرپوربنادكي احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
شخصي ميبدي ميثم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
قندهاري زاده روح اله انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
مطيع دولت مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نجمي فريدون ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
توكلي بنيزي ضحي انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ابويي ريحانه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
قاسمي بنادكوكي سيدمهدي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
دهقاني فيروزابادي عرفان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 51
كاشاني زاده فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
محمدي زاده دهرتي احمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
رضايي نژاد احسان تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
شهسواري محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
سادات الحسيني زهراالسادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
جهان بين محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
مصدق مهرجردي علي محمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 43
ميراكبرهدشي شميساالسادات زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اسايش زارچي محمد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
راست محمدحسين انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
يوسفي عباس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
افتخاري مهريزي سيدمهدي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
منتظري هدش مجتبي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
زارع رشكوييه ايمان انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 11
كمالي راد ابوالفضل انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 31
نمك كوبي رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
ملانوري شمسي مايده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
كفيري احمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
نخعي ده علي سميرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 16
دهقان بنادكي الهام السادات زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
لطيفي نعيمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
دهقان طزرجاني فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 5سال کانونی 97
باغبان مشيري حميرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
محمدي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
تقي زاده فيروزابادي محمد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 34
طباطبايي بافقي سيده طوبي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
درعلي فراشاه محبوبه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
دهقانپورفراشاه زينب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
توكلي اسفيجي ايوب ریاضی دبيري رياضي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 17
واقفي مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
نجفي يزدي پريسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
زارع فريده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
شعباني نژادچاورچي امين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان پورفيروزابادي محمدرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
اليجه اميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
رفيعي دهنوي حميد انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
قيامت حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
وكيل الساداتي سيده فاطمه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
اقبالي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 51
سلطاني گردفرامرز محمدحسين انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
قاسم زاده گوري سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
جلالي زهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
دهقاني علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
تيموري محمدرضا انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
سلطاني گردفرامرزي ابراهيم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
ضرابيه محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 39
ميرحسيني سيدروح الله تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
نجار فرزانه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
صباغ شرف ابادي سيدكاظم انسانی دبيري تاريخ -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 33
فلاح علي ابادي فروغ انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
احمدي پور مريم تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
دشتي خويدكي بنيامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
قيومي محمدي مهرداد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كرماني نسب زهرا انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
خادمي مهدي ابادي منصوره انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
توكلي گردفرامرزي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
زارع بيدكي مريم تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 24
اژدري علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
ابريشمي سيداميرمسعود تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
حاجي رضايي شمسي وجيهه انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 3سال کانونی 43
دهقان منشادي فاطمه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 4سال کانونی 74
موسوي ركن ابادي ريحانه السادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
باروت كوب زاده طاها تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
بابائي مصلائي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 40
مصلايي يزدي محمدحسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ابراهيمي سريزدي مهديه السادات انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
فلفلي فرشته ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
نوربالاتفتي محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
محمدي زارچ سيدرضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
كاركن نازنين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
قيومي مصطفي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
ابدي ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
ميرحسيني مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
ستوده نياكراني شبنم تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
عرب پور حسين ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 36
غفوري احمد ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
دهقان طزرجاني افسانه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
ميرحسيني سايناالسادات تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 22
رجبي فاطمه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 5
بهروزي مقدم مجتبي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
جعفري يگانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
خالويي تفتي سيدميلاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
مرادي مزرعه نو نرگس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
يزدي نژاد فرزانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
اكبري حاجي اباد فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
دهقاني سانيج ناصر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
پوركمالي علي اباد زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
مدني علي اباد مطهره انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
نوري مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
برخورداري علي اباد محدثه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 13
اميني مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
صدري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
فتوحي فيروزاباد بهنام انسانی مديريت مالي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 24
علي محمدي كمال ابادي عبدالحسين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 57
خوانين زاده هانيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مظفر حديث تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 26
پاك سيما فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
بيكى كهدوئى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 10
تقوي ندوشن ارزو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
توكلي كمكويي زهرا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
شهبازي منشادي محمد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
جوكار مرتضي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
مهدي پور محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
خبيري الهام زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
عسكري پانته ا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
مقدس محمدمهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
علوي سيدضيا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
هاشميه مروستي فرشته السادات ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
قادري اميرمحمد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
طامهري نرگس انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
فراشاهي زاده امير زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كلانتري زاده دره مهديه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
واعظي شريف اباد محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
احمدي خليل اباد علي اكبر انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 12
حفار ايمان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
كريمي محمدسعيد انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
سلطان زاده معين تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 23
ازادخواه ليلا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
عابديني سانيجي ابراهيم انسانی مديريت مالي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 30
رنجبربافقي سمانه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 4سال کانونی 49
ضيايي چوپانان محمدمعين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 31
باقري فهرجي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
محمودي ميرهاشمي محبوبه تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
مقيمي فرزانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
كاظم پور زينب ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
سعيدي انيتا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فروغيان يزدي فرزانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
خاني مزرعه اخوندي يوسف تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
حسن زاده هما ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 42
صمدي اميرمحمد تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ملايي محدثه انسانی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
خياطزاده منشادي سيدمحمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
كربلاييان علي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 26
دهقاني تفتي محمدامين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
ويشي عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
زارع مهرجردي مسعود انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 38
دهقان امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 29
زارعين مهدي انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 38
رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال کانونی 74
عبدلي سخويدي زهرا ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
زارع بنادكي مهدي تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
سلطاني گردفرامرزي حسين هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
سرسنگي علي اباد زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
سلطاني محمد تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
عندليبي ساناز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
نصيري دهج الناز تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 53
خزايي سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 34
دره زري فهيمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
ناطقي گلناز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
پارساييان مهناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خليلي محمدداود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
اسمعيلي باجگاني ياسمن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 39
لريان كيوان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
حيدرنيا فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حاجي زاده سعيد انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
جعفرپورده عسكري مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 23
زارع شكوييه مهديه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
صباغزادگان بهاره تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
كمالي زارچ مهديه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
اسدي قطرمي محمد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
بماني امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
فرهودي فرناز انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 5
عمادي اسماالسادات تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
شهلايي محمدعلي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 5سال کانونی 86
زارع محمد انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
افضلي غزل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
صحتي سيناز تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 42
زحمت كش فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 13
فياضي بارجين ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مرشدي كهدويي مينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 21
محسن زاده يزدي مريم تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
سرداري زارچي نجمه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
بنده زادگان محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 20
فلاح بنادكوكي محمدجواد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
حيدري دهويي محمد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
فلاح زاده ابرقويي سيدحميد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
خدادادسريزدي نيلوفر تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 44
شرف الاسلامي سيدعلي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سلطاني گردفرامرزي مهسا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
حسيني شحنه سيدابوالفضل تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 37
صادقيان زاده محمد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
راسخي نژاد احسان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
رمضاني مايده تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
خليلي جعفراباد حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
باقرزاده فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
پناهي سعداباد بهاره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
حسيني ابراهيم اباد فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 24
خدايي سيدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع حسين ابادي شيوا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
ابويي مهريزي حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
دشتي رحمت ابادي محمد انسانی مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 23
جليل سعيد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
عموقديري ارزو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
اميري كيا سعيد انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
عارف فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
مزيدي شرف ابادي محمدحسن تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
نفيسي مقدم امين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 40
محمدي مهديه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
نعل بندزاده سيدمحمدحامد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
گل اري اتوسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مظفري فخرالدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
ميرزايي علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
دهقان طزرجاني ابوالفضل تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
شريفيا هانيه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
فتاحي اردكاني محمدمهدي تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
فاضليان فربد ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سلطاني گردفرامرزي حانيه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 40
صندوقساززرديني سيدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
جواهرچيان فاطمه تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
زارع ارناني محدثه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
عليزاده فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 21
خبازي نژاديزدي مطهره انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
رشيدي محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
استادمهري هومن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
زارع بزگ ابادي مهدي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
نجفي كزج فرشيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
رسولي ثاني ابادي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
اخوندي محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زاده قرشي تفتي مريم السادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
جواهركلام ميلاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
دهقان بنادكي ناهيد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
اميني امينه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
لطيفي نفيسه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
شجاعي نيري ميلاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
شتابي محمدمهدي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
جعفري نعيمي مسعود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
محمدى زارچ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
خواجه افضلي ياسمن تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
زارع عبداللهي مهديه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 18
ملك ثابت علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 37
اميني راد علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
جلادت مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
عقيلي مهريزي اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
فخري سمن السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
دهقان دهنوي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
زارع نيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
فتوحي منيره انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
پوركمالي علي اباد نصرت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
مقدسي كذاب محمد ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 15
چيني زاده مونس انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
باغياني عاطفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 19
زارع زاده مهريزي مهسا انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 13
مختارپورنيلق ندا تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
فتاحي حسن ابادي احسان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
برزگرى بنادكوكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
صادقي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 34
سرسنگي نبي الله انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
صمدي هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
داد نويد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
مدرس فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 30
طايفي نصرابادي فايزه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
خليل زاده مسعود تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
حيدري رويا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 15
عسكري پورنعمت اباد فاطمه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
انتظاري زارچ محمدجواد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 11
موسوي زاده مروست فهيمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
دهقان طزرجاني محمدطه تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 92
نسيم سبحان زهرا انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ذوالفقاري شادي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
غلامي فيروزابادي فرزانه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 39
برزگري دهج مهديه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شكيب زاده مهناز تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
كلانتري همت ابادي سيدنويد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
ابريشمي ارش ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
مهرانفر حديثه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
ياوري الهه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
عربلويي زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
شاكري حسين اباد محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
شاه ابويي ليلا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
چهل مرداله ابادي سروناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
مختاري حسن اباد فاطمه انسانی ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 13
وكيلي مهدي تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
پوررضايي سيده فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
حيدري نويد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
كاظمي پور ميلاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 21
رضايي سروعليا محمدحسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 52
طاهري سجاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مفيدي فر الهام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
طاهرپوردهج سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
محمودي شروين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
موحدي فر حانيه ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 93
فيضي فيض اباد امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
زارع كوهي ايمان انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 26
رييسي نژادقربان ابادي محمدصادق تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
ياوري محمدحسن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
كرمي محمدعلي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
پرنده حسين ابادقايمي اميرمحمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 16
قرقچيان محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
روزگار سيدسينا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
نوران سيداميرعباس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
موسوي نژاد اتناالسادات انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 9
ذوالمفاخر محسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
چناري ابوالفضل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
رضايي حسن اباد فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
مهدوي سنجدك عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
دهقان هراتي ميثم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
جعفري ندوشن ساناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
جوكار مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
شريفي فرد فرناز تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
پارساييان مهدي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
زينلي ده جمالي امير ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
سلطاني گردفرامرزي عاطفه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
برخورداري مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
اميني ندوشن زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 19
اوليا فرزانه تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
نوري شادكام زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
دهقاني سانيج علي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كيانيان پور ركسانه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
اهالي اباده مهسا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
مهدي زاده ماه نوش تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
رضايي شعرباف الهه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 33
رشيدي محمدرضا انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
زارع رشكوييه ارزو انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
زارع رشكوييه محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
كريمي رويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
ابوالفتحي فيروزابادي فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
احمدي راضيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
جلالي فرشته تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
ابياري رامين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
سيدابريشمي سيدعلي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
جلال پور فاطمه انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زارع دهنوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
شمسائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
لطفى زاده هراتى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
فخر آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 31
شجاعى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
مسعودى زاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
بابائيان بافقى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
ميرعالمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
مهيجى نصرآبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 14
دهقان طزرجانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
على پور بافق تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
مهدوى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
جلالى محمودآبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
بشارتى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 44
صالحى فر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
زراعتى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
آسايش زارچى تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 2سال کانونی 29
كريمى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
محمديان امامى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 32
شريفى اردانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
استاديان پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
علمداريزدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
على بيگى نبى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
قائمى دره ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مراد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
عدل ميزان يزدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ميرسخويدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
رحيميان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 54
توكليان اردكانى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
هاشم زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 60
ترقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
زارع زردينى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 12
بامسى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
هراتى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
دره زرشكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
هاشمى اصل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
زارع بزگ آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
توجهى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
پسنده تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
كرمانى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
زارع انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
حسينى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
دهقان طزرجانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
ال داود تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
يغمائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
رجب زادگان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
عابدينى سانيجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 10
عباسقلى زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
دهقان منشادى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
بلور ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 86
وثوقى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
عظيمى فر تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 31
بكائى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
نبى ميبدى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
زارع خورميزى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 28
صراف يزدى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
موسوى ندوشن ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
احمدى فخرآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 33
منصورى على اباد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
حميديان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
رعيت ابراهيم آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
نعيم آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
زارع چاه سرخى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
عاليشوندى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
مدرسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 34
كارگر حجت آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
طاهرنژاد جوزم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
على زاده فخر آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
بنادكوكى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
زمان زاده نصر آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شرف الدينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
زارع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
مقصوديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 4سال کانونی 58
دهقان دهنوى انسانی روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
به نژاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
صادقى ابراهيم آبادى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
زارع ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 19
صادقى بخى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
چهل مرد تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
ميرجليلى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
حيدرى دهوئى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 12
نيكوكاران تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
ياورى نعيم آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 18
اخوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 32
عزيزى لارى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 38
فلاحتى مروست تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
منوچهرى كلانترى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
جلالى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
قاسمى بامكان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ملانورى شمسى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
رشيدى طاشكوئى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
محمدى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
بخشى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
عليخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
گذشتى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
باقرپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
باغيانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
بياتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
شكرى رفسنجانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
آخوندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 69
فلاح اسفند آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
طباطبايى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 21
چاراستاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
محمدعليزاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
خدابخش مورى ابادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
ترابى ميرزائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
آيت اللهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
شهبازيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
دهقان مروست ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 13
زارع تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
روزگار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
شيخ صادقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
بيك آبادى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
شاكر خويدكى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
پوركريميان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
ميرجليلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
حسن آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
هاشم بيكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
بهرامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 92
فرد زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
شاهدى گاوافشادى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 42
نيك روان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 32
جوكار انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
باروت كوب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 33
منتظرى سانيجى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
حسينى المدرسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
رحمانى بنكويى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسينى فهرجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
جعفرى نجف آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
باستى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
عليزاده انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ساكت يزدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
آرين تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 27
مرشد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
دهقان دهنوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
دهقان چنار تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دشتى خويدكى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
دربيدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
همتى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دهقان منشادى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
رزاقى زاده بهابادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
بيدكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
كلانترى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
مسعودى همت ابادى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 7
جعفرى سيربزى انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 32
مجيبيان احمد آبادى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
حسينى زاده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 26
مقتدرى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 4سال کانونی 58
اميرى سيمكوئى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
كافى كنگ ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 5
زارع احمد آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
اسلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 23
يغمايى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
احمدخانى ترك آباد تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
ياورى ریاضی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
كلانترى خليل آباد تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 27
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
همتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
محروميه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 36
ثنائى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
عفيفيان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
عسكرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 48
شكارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
آخوندى خبرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 52
طاهرى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
انصارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
ملك الصبا مالميرى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
داودى منش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 23
ارزانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 37
پور بهبودى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 37
عزيززاده مقدم ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
داودى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
بهشتى ریاضی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شيخ عليشاهى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
ميرحسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 24
مجرد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
فتاحى راويز انسانی فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 32
دهقان بنادكى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
رادمهر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
مجيدى يزدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
نايب مهدى آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سليميان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
پايدار ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
زارع سنگدرازى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
جهانگيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
نخعى كهنى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
كريمى بندر آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
زنديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 21
آقاسقا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
مومنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
دهقان پورفراشاه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 11
دهقانى اشكذرى تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 19
حدادزاده تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
طباطبائى حسينى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
صالحى وزيرى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 54
محجوب تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
قانع عز آبادى تجربی مديريت مالي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 21
عبدالحسينى شريفى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
ظل اللهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 23
دهقان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
يزدان پناه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
رضايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
دهقان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
كاظمى نسب تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
باغشاهى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ملاحاجى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
پناهى كيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 9
جعفرى گلويك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ميرجليلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
حسينى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
دهقان چنارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
دهقان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
مجتبى پور تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
قاآنى انسانی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 48
زمانى باجگانى ریاضی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 2سال کانونی 25
دهقان نيرى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
على پوريان شيرازى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
دبيرى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 23
عسكرى وزيرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
شاهى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 27
ميرجليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 14
محمودى آورزمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 12
ندافيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
غياثى طرزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 62
دهقان دهنوى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
عبدلى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
قاسمى محمدآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
صادقيان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
ناظم بافقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 10
مسلمان بافقى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مرشدى ميبدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 14
على مندگارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
باغيانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
اميرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
درانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ابراهيمى مجومرد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
جوكار ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 23
اصانلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
دهقان طزرجانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
گلچين منشادى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
دشتى رحمت آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 10
دهقانى محمدآبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
رشتيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
قريشى نسب تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
خيرانديش تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
طالبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 19
هاتفى اردكانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
خياطى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
حيدرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 23
زينلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
افخمى عقدا ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 33
پور آدينه ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 37
عابدينى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
سعيدى نيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
محمودى هاشمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
طايفى نصرآبادى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
خيرانديش ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
كلانترى فخرآباد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
سيد دهقان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
رحيمى ندوشن تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
ابوترابى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 20
بقرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
باغستانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
ولى اللهى مهريزى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
ميرى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
پور جعفرى جوزم ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 25
جعفرى منصورآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
برقيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
ذاكر زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 25
سالور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
باستانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 18
زارع زردينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
رنجبر بافقى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
آقايى ميبدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 20
شاكرى شمسى انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
صادقى نيا تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
شرمنده مولا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
ميرجليلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
رحمانى سرجمعى تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
ابراهيمى بشكانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 15
شهيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 27
شكرگزار ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
طباطبائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
علاف زاده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كافى كنگ تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
سلطانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
شريفى زارچى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 33
مزيدى شرف آبادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دهقان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
آبيارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 18
جعفرى ندوشن ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
زارعى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
عيوقى تفتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمد زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 40
جعفرى ندوشن تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
ابوئى مهريزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
دشتى رحمت ابادى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
طباطبائى مزرعه نو تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
هاتفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 33
محمدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
ميرجليلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 22
سراج زاده تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
محمد حسينى هنزاء ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 54
كريمى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
سلطانى گردفرامرزى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
برزگرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 7
حسانى خبر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
راغب هنزايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 29
مهر آئين تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
ميرجليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 18
فلاح بموئى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 46
زاده گى ميرزائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهستانى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 34
صادقى تفتى