مامونيه /زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مامونيه /زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طباطبايي مريم السادات تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 29
رحماني فرزانه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
فرخي ورمله مهدي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 50
فرهادي فايزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
قره شيخ بيات ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 34
فتح الهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
كريميان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 18
محسنى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
خلج عبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 50
نيك نام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 74
ميرگلوبيات ریاضی فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 39
عباسى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 19
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 18
اجلالى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 6
زاهدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14