بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بيجار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارعي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 50
قديمي سعيده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
قاسمي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
موسوي سيدمحمدمهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
قمري سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
ملكي چشمه منتش شاهين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
قايم پناه اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
بالادستيان اميرحسين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
فرماني فرد مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
مرتضي پور زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
ذوالفقاري ساجده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
عذيري مهشيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
برزويي فرزانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
بهرامي داريوش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
محمدزاده محمدرضا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
جعفري شبنم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 6سال کانونی 93
سبحاني سيدمرتضي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 38
همت زاده اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 23
چارداولي احمد انسانی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
اسمعيلي مهدي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 54
حسين زاده طاهره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 42
صدري ارمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 24
خسروي ارمان تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 32
كاظم زاده فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
اخوان شمس سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
نجفيان فردين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 57
ميركي عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
پيران حميدرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
سيدشكري سيده مريم ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 34
بانصيري روژين تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 14
قاضى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 43
قيصرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
عباس پناه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
زرين كلاه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
عليمرادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 41
الياسوند تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 30
فرزين ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
آزادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
قربانپور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
احمدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ميرآقايى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
باباخانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
ميراحمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 38
هاشمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
ملكى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
حيدرنيا تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27