سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سقز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تقي زاده نويد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 95
فيضي محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
شريفي رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 52
مربوتي ژيلا انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
كاكه بهزاد انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
صفري سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
خوان يغما سيدفردين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 32
راشدي مسعود هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 6
ابوبكري جلال ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 39
سعادت ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
محمدي صاحب ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 45
نصراللهي بيگرد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 48
عزيزنژاد فواد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 34
فتاحي محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 20
امين بيگي پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
ويسي سيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 70
ستوده احسان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
كاكه بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 29
اقايي روژين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 53
سيه كامران ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
اميديان محمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 41
رحمن زاده محمدامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
مدني پور علي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 81
شريفي سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
احمدي سليمانيه شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 61
احمدپناه مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 51
فاطمي هژير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 44
سليماني برهان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 45
برقي وريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
حسيني اذين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
حسن نژاد الهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 60
كريمي شاهين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 14
موسوي قازانلو اوين انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 55
نقشبندي محمداديب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
قادري وحيد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
محمودي پويا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 44
سروش نغمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 40
گرد پويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
فرجي فواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 44
محمديان ملقرني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
شريفي پويا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 54
ظريفي مهران تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
محمدپور ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
شهابي وند سميه تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 42
ابوالقاسمي ملك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
رمضاني محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
چوپاني گلاله انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
حسين پور عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
صالحي ملقرني ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
سوران سقزي پدرام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
رحيمي پدرام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 82
كرمي ارام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
فتاحي محمدعرفان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 38
احمدي پور ديمن انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
برور كيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
نيك دين نويد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
سليمي سيروان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
كرمي اهوه ن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 14
رحمن پور بهنام ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 32
فتاحيان يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 24
ارمي سروه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 16
سعيدي سينا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 71
صالحي قشلاق هانيه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
ميرزاپور ارزو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
ولي پوريا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 81
كريميان مهران تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
احمدزاده زانيار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
سلطان پناهي شاهو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 17
اله مرادي مرضيه انسانی فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
حيدري سيدعرفان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
كريم زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
شهنازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 60
محمدپناهى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
شيرعلى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
غفارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 29
نادرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
كاروان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 33
رحمت پناه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
محمدزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 33
احمدپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
ذبيحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 17
شافعيان انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
كاكه برائى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
جلالى نژاد انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
عزيزپورسقز ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 13
فيضى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 55
احمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
صالح پور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
رسول زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
يوسف زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
احمدزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
عزيزپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
محمدنژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 36
زنگى بند ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 50
كس نزانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
خانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
احمدزاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
شهريارى قزقپان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
بوستانچى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
مولودى پور ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
امينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
محمدنژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
كريمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
شيخ محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
احمدى تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 16
فيضى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
حسن زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
بيستونى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 6
عنايتى حسينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
ياورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سلطانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 35
خضرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
اختر كاوان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 29
كاك اللهى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
رحيمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 36
سيدابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
آزاديخواه ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
شفيعى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
مرادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
درخشان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 32
رحيم زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 28
محمدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
احمدى مرخز ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
احمدى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
گلمحمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
خسروى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
خرامانى تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
حسينى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
مولودپور تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
سليمانى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
كهزاد سقزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
صوفى زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
فاطمى نوبهار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
صالح زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 17
يوسفى كهريزه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
ادهمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
صافى خوشقشلاقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 6
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24