آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر آزادشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفري حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 38
توكلي پلرم الهام تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
قره خاني محمدامين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 58
محمودي سودابه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
نصرنژادنشلي رضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
سادين عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
زيتونلي عبدالباسط تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 21
حبيبي نوده جواد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 4سال کانونی 30
سميعي پاقلعه حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 41
گنجي عاطفه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
سادين ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 42
سميعي محمود تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 51
برزگر خاندوزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 71
برزمينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
بداغ آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 25
نوروزى فرد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 46
بذرافشان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 43
گل چشمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 42
حسينى جو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 33
اميرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 49
بذرافشان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 3سال کانونی 47
حق پرست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 34
احدى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
شفايى نوده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال کانونی 84
سميعى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
منصورى رضى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 30
بهمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 11
آبشناس جامى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 45
مظفرى ریاضی علوم قران مجيد-دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه دانشگاه مذاهب اسلامي 2سال کانونی 33
محمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 46
بذرافشان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
غفارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 10
اصغرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 15
بذرافشان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
گمركى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 11
آهن جان كمالى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 33
سميعى پاقلعه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
شاه محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 7
رضايى نوده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
سلمانى خيج تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 18
ميرعرب رضى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 1سال کانونی 24
جاهدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 81
توكلى پلرم تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 42
فرامرزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
اكبريان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 23
ترابى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 45
رجنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 19
ميرزايى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
كوهسارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 14
خنجرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 25
امينى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
مرادقلى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 38
ميرجعفرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 41
روزخوش تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18