گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گرگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تقي ابادي سارا هنر سينما-دانشگاه هنرتهران-شبانه دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
نظري ايمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
حاجي مرادلو اي ناز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
كاظمي نژاد اميرعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
رضايي فرهاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
زيادلو دنيا انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
رسول پوربهنميري فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 14
داودي قلي اباد بصيرا انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
نيازي مينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
علي نژاد علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 41
شيخ جواد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
سيدنژاد سيداميرحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
ميرفندرسكي كيميا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 29
مختاري خراساني محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
مقصودلوياشرلي فاطمه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
وفايي كيارش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
عباسي سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
قرباني نصرابادي اميرمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
دانشور مرتضي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسعودي خلجي فرد شروين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
بلخي پري ناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقصودلو عرفان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
ميرافضلي الهام سادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
عزيزي وحيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
حشمتي معين ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
قدمنان زهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
كريم كشته رحيم انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
برزگر مايده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 44
نجفي محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
جهانگير مجيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهاجر رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 60
اسمعيلي مبين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ارمغان نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
كريميان محسن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
طعنه ياسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
ايزدي زهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميربهبهاني سيدمنصور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
داداشي شايان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 56
كاظميان روشنك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رافعي بنيامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جمال ليواني علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 40
عين اله زاده مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 103
اكبري فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 32
محمدي جاويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
كريمي فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
اسمعيلي جمشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دباغ سينا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
اسلامي مايسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
پاك نيت شيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
كمي عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 34
ميربهبهاني سيدمحمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 54
مقصودلو علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
راييجي يانسري سهراب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 4سال از اول دبيرستان 73
محمدخاني مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
حسينيان لاجي ابراهيم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاشي زينب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
قاسمي معين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
قديريان اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 40
مومن زاده محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 64
معيري مهرناز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
لشكربلوك نرجس تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال از سوم دبيرستان 32
يوسفي مژده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفري ارشام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال از اول دبيرستان 26
گلي راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
رشيدي ترنيك فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
مقصودلو مهرناز تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
خمر ساسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اقايي نژاد اروين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 58
ساوري اذين تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفايي مهدخت ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظرخاني مايده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداللهي كاميار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 24
موسوي سيداميرحسن تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوري نژاد شاهين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 38
تجري سحر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 66
علي عرب اكرم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19
تجري زهرا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
خليلي حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصرتي سيدعليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 27
خاندوزي گناره محمد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيران زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
ارازي يونس تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
غفاري تينا تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 8سال از پنجم دبستان 132
سوخت سرايي محسن تجربی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 63
شريفيان رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
عربعامري محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
بزي فرد مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
دميرچي شهريار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
گرگيج تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
عاليجاه ريحانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 17
ارباب مجني مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
كده نژاد زهرا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهماندويه محمدعلي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
كنده پروانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهري گلپايگاني مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
حقيقي بجدي اشكان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مختاري خراساني فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 32
دست اويز فرزاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 30
محمودي مهديس انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميركريمي نيكتا تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
حق مرادى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مشهدي مقدم مرتضي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 31
روحي ربابه تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 53
شاهيني حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 19
شفيع زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
زماني مهسا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ميرزايي سهل ابادي احسان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 20
مرداني شورمستي ساجده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
قزلسفلي فاطمه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 33
ساسان پور پريا تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودي ارمان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
رسايي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 18
مرادي رقيه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
جهان تيغ سهيلا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
اخوندزاده نيلوفر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 38
سليماني الهام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رياحي زينب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسكريان فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مجيدي محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال از اول دبيرستان 61
رحيمي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسيني محمدامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال از سوم راهنمايي 64
طبي طاهره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 40
بهي اميرحسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
كميزي زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 61
فقيه محمدامين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
سالمي جويباري رقيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرخاني ارمين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زه تاب زهرا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
عرب عامري محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
عباسي محسن ریاضی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
خواجوى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 36
حيدريان فرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 15
سجودى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
مقسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
رحيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدرضاپور تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاتم نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 32
مير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رئوفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سعيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 36
دادخواه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميرنژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رمضانى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
آزادروى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكوان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 15
بهروز ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 31
كشيرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 26
لكه زايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 61
سليمانى زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 55
روائى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 27
مقصودلو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 35
يكتاخواه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
جعفرى راد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
شهريارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليخانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 17
عباسى شاهدهى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهروش ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقصودلونژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
ابومشتاقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 10
ذهبى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كامياب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 34
شكيبا تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 51
رستميان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 31
مهاجرمنقوش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
مزيدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانى اناركى ریاضی مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ملك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پور اقدم ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 40
طاهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
كابوسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 63
حيدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 16
قانعان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
جرجانى نيا ریاضی مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
لطفى كتولى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بنى كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رنگرز تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 33
سيدكاشانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
عباسى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن زاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 26
معتمدى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 32
شيخ ويسى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
وكيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 24
گيلك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
تازيك بالاجلينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ستارزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملاشاهى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ثبوتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 16
خدادادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سدهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نعمائى ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 42
بادلى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
راهدار انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفريان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
تازيكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 66
اربابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 31
دلبرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
مازندرانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 35
مقصودلومحلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گلء تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
عطارى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
رستاك ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضايى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
رنجبرايورى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
محرمى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سليمانى سواد كوهى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 30
ساورعليا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سلطانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 20
كدخدا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
زاغى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظرعباسى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نوروزى اصفهانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 16
اكبرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
صفدرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غياثى زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كمانگرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 24
قربانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
بره تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نبى پورجاكلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
آرخى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال از اول دبيرستان 39
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
البرزى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 17
ملك ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 23
جهان تيغ تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
شبانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 17
پورى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 13
بزى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 28
فانى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
لطفى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
صفى حصارى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
عرب ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اقشارى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
منصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
وريج كاظمى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 51
گالشى على آباد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابراهيمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
تمسكنى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سميعى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يوسفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 35
محمودى دايو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پايين محلى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 18
تاجيك نوديجه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 25
فلاح تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
اريس تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
درويشى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 30