هرسين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر هرسين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سلطانيان سبا هنر باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 17
صحرايي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سالاري فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحماني كره گه صمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
ازادي نرجس انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 14
ذوالفقاري فرد مريم تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
دوستي پور ايوب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 10
تاريوردي مهران ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحمتى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 20
خليليان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
حاتمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 17
نظرى مطلق ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
شيرزادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
جهانگيزى فرد تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
رستمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 18
ملكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 11
ظهيرى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17