خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خرم آباد


شادي نصراباد نيما

شادي نصراباد نيما

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حسيني مقدم سيده پريا

حسيني مقدم سيده پريا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
شاهرخي سيده فايزه

شاهرخي سيده فايزه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان