خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خرم آباد


سلطاني مرضيه

سلطاني مرضيه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرهادي بيرانوند علي

فرهادي بيرانوند علي

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامي پويان

بهرامي پويان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نظري محمدجواد

نظري محمدجواد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهقاني محمد

دهقاني محمد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خويشتن علي

خويشتن علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيات الغيبي سيدحسين

حيات الغيبي سيدحسين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خوشنام شيوا

خوشنام شيوا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزاوندي چگني داود

ميرزاوندي چگني داود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ويس كرمي اميررضا

ويس كرمي اميررضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طولابي محمد

طولابي محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
فكوري هستي

فكوري هستي

مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ياسيني طه

ياسيني طه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبزيان مله يي اكبر

سبزيان مله يي اكبر

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نورمحمدي محمدجواد

نورمحمدي محمدجواد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ميرزاپور محسن

ميرزاپور محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ثنايي محمدحسين

ثنايي محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زيوداري مريم

زيوداري مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسنوند سامان

حسنوند سامان

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالي زهابي رضا

عبدالي زهابي رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زارع بيرانوند امير

زارع بيرانوند امير

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسم پور مجتبي

قاسم پور مجتبي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
احمدي فاطمه

احمدي فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ميرزايي محمد

ميرزايي محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقي درويشي احمد

صادقي درويشي احمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شهبازي ارمان

شهبازي ارمان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
حسيني عارف حسين

حسيني عارف حسين

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زينيوندمجرد مريم

زينيوندمجرد مريم

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساكي پور شايان

ساكي پور شايان

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دلفان نيلوفر

دلفان نيلوفر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سراب ياسي محمد

سراب ياسي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقان نژاد ميلاد

دهقان نژاد ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسوي سيدعلي

موسوي سيدعلي

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جافري نسب ميلاد

جافري نسب ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سپهوند عليرضا

سپهوند عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قلاوندي هومن

قلاوندي هومن

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيري فعلي علي

خيري فعلي علي

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرخي محمد

فرخي محمد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقري جودكي بهرام

باقري جودكي بهرام

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودوندي ساسان

محمودوندي ساسان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدي كامران

عبدي كامران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدي سيداميرمحمد

احمدي سيداميرمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مينايي كريم

مينايي كريم

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دولت شاه فرهاد

دولت شاه فرهاد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سبزوار سينا

سبزوار سينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كردعلي وند احمد

كردعلي وند احمد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمي پور محسن

رحيمي پور محسن

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بازگير شكوفه

بازگير شكوفه

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميني راد محمد

اميني راد محمد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طولابي سبحان

طولابي سبحان

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جودكي الهام

جودكي الهام

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مير روژين

مير روژين

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضايي سهيل

رضايي سهيل

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خسروي نژاد ميلاد

خسروي نژاد ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهدي نياالوار علي

مهدي نياالوار علي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضايي بهروز

رضايي بهروز

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروي مهر سعيد

خسروي مهر سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاتمي زهرا

حاتمي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بهزاد محدثه

بهزاد محدثه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سپه وندي حسين

سپه وندي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پنيري محسن

پنيري محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرپور علي

باقرپور علي

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پارسايي نيا پيام

پارسايي نيا پيام

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درويشي محمود

درويشي محمود

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
والي زاده مرادي پروين

والي زاده مرادي پروين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميري شيما

اميري شيما

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامي فاطمه

غلامي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ولي منش سعيد

ولي منش سعيد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بازوند زهرا

بازوند زهرا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سپه وند محمد

سپه وند محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مبصر بهراد

مبصر بهراد

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دالوند محمد

دالوند محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيرانوند رضا

بيرانوند رضا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميردريكوند محمد

ميردريكوند محمد

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قايدرحمتي اميرحسين

قايدرحمتي اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميراقايي سيدعلي رضا

ميراقايي سيدعلي رضا

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سپه وندخواه مهدي

سپه وندخواه مهدي

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرتضوي سيدراد

مرتضوي سيدراد

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ديرگوند

ديرگوند

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاشفى

كاشفى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيك انديش

نيك انديش

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسكينى

اسكينى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قبادى مهر

قبادى مهر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى محمدى

يوسفى محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سياه منصور

سياه منصور

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رحمتى راد

رحمتى راد

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كائيد

كائيد

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقائى پور

آقائى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرميان

كرميان

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نوردادى

نوردادى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زيدى

زيدى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پولادوند

پولادوند

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاه كرمى

شاه كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقان پور

دهقان پور

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طولابى

طولابى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكوهى فرد

شكوهى فرد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رشيدزاده

رشيدزاده

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نعمت پور

نعمت پور

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جافرى

جافرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ركرك

ركرك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آزادى چگنى

آزادى چگنى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى ندروند

موسوى ندروند

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلاطى

سلاطى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيمور نژاد

تيمور نژاد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گودرزيان

گودرزيان

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شمسى فر

شمسى فر

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوانى نيا

رضوانى نيا

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چقلوند

چقلوند

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نقى بيرانوند

نقى بيرانوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزيزپوريان

عزيزپوريان

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابايى كردعليوند

بابايى كردعليوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفريان

جعفريان

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع بيرانوند

زارع بيرانوند

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خزائى فر

خزائى فر

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خسروانى

خسروانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آزادى زمانى

آزادى زمانى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد پور

محمد پور

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فلاح نژادى

فلاح نژادى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهار زاده

بهار زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرابيان

مهرابيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سراقى

سراقى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جانى پور

جانى پور

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهارى

بهارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عربان

عربان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پرتوى

پرتوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دلفان

دلفان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دالوند

دالوند

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورسرتيپ

پورسرتيپ

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميرى امرائى

اميرى امرائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دلاور

دلاور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلاحورزى

سلاحورزى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دالوند

دالوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حيات الغيب

حيات الغيب

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صحرانورد

صحرانورد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيروز

پيروز

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صارميان طهماسبى

صارميان طهماسبى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفارى كيا

صفارى كيا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دالوند

دالوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پروين چگنى

پروين چگنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مروتى جوبى

مروتى جوبى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی