چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداله زاده كراتي فرزاد انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
علائي جوردهي مهرگان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 41
ساساني سكينه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 61
هدايتي هراتبر امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
كريم نژاد پيام ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
رمضانى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 13
معتمد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
كرمى مقدم ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
حيدرى قاسم آباد انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قدير - لنگرود 1سال کانونی 17
هاشمى جيردهى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
قاسم نژاد ریاضی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قدير - لنگرود 2سال کانونی 33
احمدى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نژند - اروميه 1سال کانونی 16
قنبر زاده لپاسر تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 17
زمانى هراتبر تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت 1سال کانونی 16
اسمعيلى خانسرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 23
محمد پور حسين آبادى تجربی مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قدير - لنگرود 1سال کانونی 14