آستانه اشرفيه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آستانه اشرفيه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورتقي يوسفده صادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
ذكي بخش محمدي رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 57
حق شنو فرامرز زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
ابكار حسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 9
فقيه محمدي جلالي جلال الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 71
عليزاده تجن امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
اقدام طلب مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
حسين پورزريابي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 59
عسكري جيرهنده فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
نوروزي گوهري حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 54
اخوان استانه مجتبي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
بيجاري ولمي جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
نوروزي گوهري عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 54
عباسي بهزاد انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
علي پوردرگاه حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
محمدي كواكي نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
پناهي سميرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 20
شفيعي كيسمي معين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
بخنوه فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
ارون گلرودباري رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 37
عليپور ریاضی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
رستگار كينچاه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 47
گلى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 37
نيكوكار انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
عادل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
آقاجانى نبى دهكاء تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
مستمند گوهرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
ابدان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 23
فلاح قويدل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 19
حسينى رشت آبادى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
شيرزاد نيلوفر تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
رحيمى پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
قنبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
قهرمانى فر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 58
عسكرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
حسن پور گيلده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 39
زوار مقدم طوسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
دهمرده ليچائى لاشه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
شفيعى ثابت تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8