صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر صومعه سرا

مزارعي قربائي طيبه

مزارعي قربائي طيبه

صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
غلامي پورشولمي مرضيه

غلامي پورشولمي مرضيه

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قديانلو فرزاد

قديانلو فرزاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دلزنده صرفه جو مهدي

دلزنده صرفه جو مهدي

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اكبري چالكسري شيما

اكبري چالكسري شيما

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جباري فاطمه

جباري فاطمه

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
تاج بخش اميرحسين

تاج بخش اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قلي زاده راد مهدي

قلي زاده راد مهدي

مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طالبي كبري

طالبي كبري

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع دوست گشت رودخاني فاطمه

زارع دوست گشت رودخاني فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پاك عقيده عرباني الا

پاك عقيده عرباني الا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
محمودي سيده زهرا

محمودي سيده زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلام زاده قصابسرائي محدثه

غلام زاده قصابسرائي محدثه

دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قديرزاده مياندهي ساميه

قديرزاده مياندهي ساميه

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بيداريان نيما

بيداريان نيما

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بخش زادمحمودي محمدجواد

بخش زادمحمودي محمدجواد

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پورحبيب يكتاشارمي عاطفه

پورحبيب يكتاشارمي عاطفه

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جباري رحيم

جباري رحيم

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرپور محمدرضا

مهرپور محمدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقي تطفي فاطمه

صادقي تطفي فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پدرامي فروغ

پدرامي فروغ

دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اسكندرزاده نرجس خاتون

اسكندرزاده نرجس خاتون

دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خوشحال ماهور

خوشحال ماهور

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامحسين زاده علي

غلامحسين زاده علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بشيري رفتگي شيروان

بشيري رفتگي شيروان

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب كسمائي بهاره

عرب كسمائي بهاره

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
امجدي دشت اندر فريبا

امجدي دشت اندر فريبا

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايماني قصابسرائي عليرضا

ايماني قصابسرائي عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عاطف ايدين

عاطف ايدين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توفيقي نعيم ساره

توفيقي نعيم ساره

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
رفيعي پورچيراني نسترن

رفيعي پورچيراني نسترن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهماري شاهين

شهماري شاهين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مصلح ليف شاگرد وحيد

مصلح ليف شاگرد وحيد

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارجمندي گوراب زرمخي علي

ارجمندي گوراب زرمخي علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورشفيعي صيقلاني محمدحسين

پورشفيعي صيقلاني محمدحسين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جديدي مردخه پيمان

جديدي مردخه پيمان

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قديمي خشت مسجدي سمانه

قديمي خشت مسجدي سمانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رفعتي اباتري مرتضي

رفعتي اباتري مرتضي

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پورمقدم چوكامي زهرا

پورمقدم چوكامي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معبودي خاله سرائي اشكان

معبودي خاله سرائي اشكان

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رحيمي نژادمسجدبري مهران

رحيمي نژادمسجدبري مهران

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بشردوست سياهمرد شهاب

بشردوست سياهمرد شهاب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهري گيلدهي شيما

طاهري گيلدهي شيما

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانيالى خطيبى

دانيالى خطيبى

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آزاد پشت مخى

آزاد پشت مخى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يوسفى كماء

يوسفى كماء

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ضياء

ضياء

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بزرگى

بزرگى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عادلى

عادلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طريقى

طريقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليجانى نژاد

عليجانى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيمى سندى

ابراهيمى سندى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قربانى واقعى

قربانى واقعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آشفته

آشفته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليمان زاده

سليمان زاده

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستوده

ستوده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ذره كارگر

ذره كارگر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رئوف

رئوف

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صمدپور

صمدپور

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرجوى ثانى

مهرجوى ثانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فزونخواه

فزونخواه

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دائمى

دائمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بيناى

بيناى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قانع زيرك طلب

قانع زيرك طلب

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آقائى

آقائى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شكورى

شكورى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نصراله زاده

نصراله زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورنبى

پورنبى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شباهنگ

شباهنگ

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلك خواه

فلك خواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
ضرابى

ضرابى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احرارى

احرارى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عسگرپور

عسگرپور

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بى ريا

بى ريا

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عاطفى

عاطفى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فطرتى

فطرتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامران نيا

كامران نيا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
انصارى موحد

انصارى موحد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساعدجليل

ساعدجليل

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فكورى

فكورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عين اله زاده

عين اله زاده

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گل شكن

گل شكن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آليانى

آليانى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روشنفكر

روشنفكر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شباهنگ

شباهنگ

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
آفرين زاد

آفرين زاد

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فلك خواه

فلك خواه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

علوم تربيتي -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قانع زيرك طلب

قانع زيرك طلب

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيداريان

بيداريان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهريار-استارا - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شباهنگ

شباهنگ

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كارجو

كارجو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرى قانعى

باقرى قانعى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مابوته

مابوته

كارداني مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی