هريس سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر هريس سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرتضوي هريس سيده مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
تاجري اكبر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
نوري مقدم امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 17
شكري سراي سميه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
ديندار باروق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 15
كارگر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 31
نظرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 25
معصومى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
سلمانى خرمالو انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
آقازاده تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفريان تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
على ميرزائى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37