هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فتح اللهي خورجستان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 55
حسين پورفرد حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 38
سلطاني محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 10
نوراللهي چپني زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
حامدي سعيد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
نوري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
ستاري مرتضي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
تقي زاده دامنابي احمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 48
علي پوراشلق كندي زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
فرج زاده رعنا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
چوبانى تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 14
نيزارى سراسكانرود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - شبانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 36
تقوى وظيفه خوران ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 30
صفرپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 14
نجف زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
جلاليان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 106
محمدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
عباس نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 36
بابازاده گشايش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 44
رستمى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 35
اخلاقى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 14
اقدمى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
فروغى سراسكانرود تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
حسين زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 6سال کانونی 110
محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 78
حسن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 32
قريشى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 46