شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شبستر

دماوندي كوزه كنان سينا

دماوندي كوزه كنان سينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدزاده پريسا

محمدزاده پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهري اميد

مهري اميد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادمي خامنه نيلوفر

خادمي خامنه نيلوفر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طبيب پورديزجي نگار

طبيب پورديزجي نگار

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خدادادي شندي زهرا

خدادادي شندي زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
درخشاني مريم

درخشاني مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اشرفي نيره

اشرفي نيره

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خامنه باقري محمد

خامنه باقري محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يميني مرضيه

يميني مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عسگري رضا

عسگري رضا

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دولتي شندي مرضيه

دولتي شندي مرضيه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمرى

احمرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نقابى

نقابى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پير

پير

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لزگى پور طسوج

لزگى پور طسوج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم اقتصادي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيك بخت

نيك بخت

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد زاده حيدر آبادى

محمد زاده حيدر آبادى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طباطبائى مرادى

طباطبائى مرادى

شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بوقچه چى

بوقچه چى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ورنديلى

ورنديلى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرباسى نظرلو

كرباسى نظرلو

زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آتش تر

آتش تر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صمن زاده

صمن زاده

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايران دوست نظرلو

ايران دوست نظرلو

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهمزى

طهمزى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی