شبستر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شبستر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دماوندي كوزه كنان سينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 11
محمدزاده پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 44
مهري اميد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 47
خادمي خامنه نيلوفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
طبيب پورديزجي نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 57
خدادادي شندي زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 34
درخشاني مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
اشرفي نيره تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
خامنه باقري محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
يميني مرضيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
عسگري رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
دولتي شندي مرضيه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
نقابى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 42
لزگى پور طسوج تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
غلامى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 55
صادقى انسانی علوم اقتصادي -دانشكده علوم اقتصادي - روزانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال کانونی 15
نيك بخت انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
طباطبائى مرادى ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 36
غلامى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
ورنديلى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
محبوبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
كرباسى نظرلو تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
رحمانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
صمن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
ايران دوست نظرلو تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18