مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مياندوآب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معصومي حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
پاكروان سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
خاني فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
خدابنده لوي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 41
كاظم زاده ليلان سميه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 102
صمدي شيرين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 55
مطلبي فاضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 38
لطفي مهسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
هاشمي شيدا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 74
رحيم زاده ياسمن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
عباس فام زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 66
امامي جعفر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
الماسي اصل حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 23
عباس فام معين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
پناهي كشاورز فاطمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
جميلان سمانه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 50
رحيمي سعيده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 55
داداش زاده اصل الناز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
عباداللهي مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 24
شكري باروق اكبر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
نصيريان وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
عبديان نادرگلي هادي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
صفا زهرا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 7سال کانونی 109
خورشيدليلان احسان تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
ادهم امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 41
غيوري مياندواب امير تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
منفردي رضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 16
نورمحمدي حسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
قهرمان زينب انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
الفتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 11
نظري رقيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
فيروزي بالكانلو حامد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 15
ازادي مونا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
حق زاده شاه تپه احمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 62
قاسمي شاه اباد اكبر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
يوسف زاده اصل مياندواب احسان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
خدائي اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 37
مديري قره ورن احسان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
اسماعيل زاده عمر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
حضرتي احسان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
حمدي سعيداباد ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 23
تواناي اوزان سفلي بهزاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
ديهيم سالار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 21
ديبابگتاش فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
سريع القلم مياندواب فريد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
رضانژاد سمانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
بلالي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
رشيدي خزينه جديد حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 59
قديمي اق كند يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
فرهنگي رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 96
قاسمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
مدبر تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
هاشميان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 80
تقى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
عليزاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 5
عليزاده قره تپه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
شمس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 75
نريمانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
نامجو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
وكيلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
ادهم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 45
زارع انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
پور حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 92
عليزاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
زارعى شورجه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
خياطى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 7
موسوى شاه تپه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
مولائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 50
اوجاقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
جوديان تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
محمدپور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 54
زادقاسم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
خرازى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
مقدم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
صفا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 7سال کانونی 101
امامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - شبانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 23
دانش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 40
محسنى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 40
عباديان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
عليمردان تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
نورانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
اكبرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
حضرتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
تيمورزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
يوسف زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
مجتهدى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 43
بينا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
آذرى نيا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
فروزان تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ابراهيميان ياريجان ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
عيسى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
عباسى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
عظيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
رشادت تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
نصيرزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 29
قهوه چيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
شاهگلدى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
نورمحمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
مسعودى حاجى بهزاد تجربی بازرسي گوشت -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
فرجى بكتاش ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
باقرى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 39
اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
صمدنژادآذر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
آهنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
پارسا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
اسدزاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب - شبانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
طالبى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
خانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
اميرى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
صادقيان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 25
لطفى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
دانشى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
شمسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
محبوب خواه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
پاشايى حاجى حسن تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18