نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نقده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تركاوني رسول تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
خضري قلعه فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
عليزاده نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
قلي زاد نينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 53
باني زاوشتي غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
ابوذري فايزه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
باغباني شادي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 65
شريفي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
صفري محمدشاه زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 70
عباسي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 59
افتخاري مسعود ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 43
جعفري باراني فريبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 77
قاسم پورگلي رامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 37
حاجي زاده توري حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 55
جوادي علي اكبر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 39
محمدي الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
رضايي چيانه فرشته تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
حيدرزاده قره ورن مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 54
حمزه خليفاني بهرنگ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 37
جمشيدي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 16
حسين پورچيانه فائزه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 51
داداش اذرقشلاق ارمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 63
حسيني پرويز ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 18
پيروتي سرور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 49
باقري حميدي امير تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 57
صادقي كاروانسرا مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 39
حسنعلي زاد فاضل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
غريب جعفري حاجي فيروز فرشته تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
گل حسني مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 52
غفورزاده پيمان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 54
پاك نهاد يوسف انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
حسني سارا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
كرده كلواني اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 63
صيامي نقدهي سالار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
راميار كمال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 32
قلي زاد ناصر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 12
مرادي گجلار اتابك ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 43
رامشگر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
صيامى نقدهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 36
فرج پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
شمان نقده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 33
اروجى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 25
احمدى گلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 75
احمدى ويس اقاكندى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
فرج پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
مسعودى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
محمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
مقتدرقلعه جوق تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
مقسومى آذر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 23
خضرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
باباپورى اصل ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 34
حسنى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
حيدرى چيانه تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
نورى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 60
نعمتى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 18
صابر تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
حسنى نژاد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
بهرامى گوران اباد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 14
رستمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
شريفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
حيدرنژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
حاجى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 23
عسكرزاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 41
بيرامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19