مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مهاباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليزاده ياور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 41
گلولاني نيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
كيواني صادق زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
جمالي دلنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 59
كريمي مسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
هنرجو صلاح الدين انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
ارمند سامان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
عبداله شيبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 47
قادري الهام انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
ابوبكري اكام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سليميان سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 68
قاضي اهورا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 61
عبداله پوران فرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
اريانژاد شفا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
شيري دلنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 22
كليجي سيدكاميار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
مولودي اذر امانج ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
قويطاسي ابراهيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
پوركريم حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
ابراهيمي اذر ژاله تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
محمودزاده جمال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 5
حاجي محمدبرده زرد نويد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
بايزيدي ترشكان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
عثمان پور گزينگ زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
حاجي جمال انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
رافع سامان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 21
اوري لاوين تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
محمدي منيژه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
لگزي پريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
رش اذر اران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
معروفي محمدصابر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
اشك تلخ مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
نبوي سيده شيدا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
كبيري الهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 48
قادري زانيار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 21
بركند يوسف تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 16
جليل پور كامران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 14
اصغري سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
منوچهري پوريا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 27
فقه محمودي عزالدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 19
صفرعليزاده الهه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 24
نيك مهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 25
تاجوانچى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 12
كاكه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 19
شمس الدينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 6
قادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
كاوه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 78
ابراهيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 8
حاجى عبداله پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 34
شاه نظر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 15
گودرزى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 55
رش احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 37
بهارى قره عمر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
رسول پور آذر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
ملابهرامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
شمس الدينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 12
بيژنى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 5سال کانونی 57
ابراهيم نژاد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 36
ابن عباسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 19
شيخ آقايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 37
پارسايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
محمودزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 8
شازده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
خوش خواهش ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
پسوه اى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
طه پور تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
هاشمى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
آماديان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 20
درويشى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
رسولى مقدم تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
رحمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
رحمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22