اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اروميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدزاده هومن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
قلي پورقلندر مهسا هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حبيب اللهي ساعتلو فرزانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
مولودپوركوكيا بيانه هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
مقدم نسرين انسانی حقوق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
شاهيلوي ايدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ازادنجف اباد سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
روحي پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
موسوي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
حاجي زاده امير انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مشهدي كشتيبان محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
يوسفي سميرا انسانی حقوق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
حيدري مائده انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 50
ذكائي ميلاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
اذراباد سينا هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاجي زاده ارمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدحسني ارغوان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 71
علي شيري اتابك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
كفيلي صنم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 56
نجفي استمال سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
سليماني سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
ابراهيمي الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 59
قليجي اشكه سو يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حميصي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
نعمت الهي ملكي امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
حضرتي تمر سجاد انسانی حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 24
افشاني اقاجري صادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
ثريابند مصطفي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
صمدزاده عطا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
عطاپور پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
رضائيه ازادي رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
عزيزي سعادتلو غزاله ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
رسوليان فرزين ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رخشان خواه پويا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
صالح جو صديقه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاشم زاده اميرعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
صالحي صدقياني رزيتا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 81
شاه حسيني رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجفي سعيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
معزي مهشادسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكرسخن سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
عبداله زاده كان مينا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
غني پور نشميل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
خبر زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
وهاب زاده شاهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
فتوحي چيانه اسما انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
كاوسي كهنه شهري نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
ميرزاعلي پور الهه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
عزيزي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
بانه اي وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجي دخت فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
عطاري شندي ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
نجم افشار نفيسه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
بخشائي بابك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
بلورچي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 54
صدقي شاهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
بيداريان صبا انسانی حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
پورعلي اميد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
تموزي امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
دميرچي سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مظفري بي صفر زهرا انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوري الهه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ستوده قره باغ سجاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
سبزيكاري نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
قره باغي سيداتابك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
بشارت بخش سميرا انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
ارجمندزاده مرضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 53
باغبان گلنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 33
احمدزاده بوكاني مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
حسيني سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 41
معيني عيسي كان علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
كيهان اذر نازنين انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 40
طالبي ميرشكارلو ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتاحي شاهين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
پادار زهرا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
يگانه وند سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
معصومي قره قشلاقي سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
صفي نازلو شهرزاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
رشيدزاده سروش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 64
قره باغي سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
محبعلي زاده گيتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرزاده شوكت صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
مرادي حيدرلو مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
اسكندري نژاد نسرين هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهراميان مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدي مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 55
شيخ زاده نوشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
روحاني زاده سارا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اقازاده علي ابادي پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
سيفي قرابقلو فروغ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
منتقيمي فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
معظمي گودرزي فرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
برنا محمدحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدي ياسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 37
يوسفي زاده ديبازر شهاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
شاكري فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 40
امامقلي زاده پدرام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
همتي اوزاني سامان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
ارادتي شيوا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 51
حسيني اصل سيدرضا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليماني سالار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عيدنژاد زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 11
خوشبخت صبا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
نوائي مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 31
نوري ايدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 45
محمدپورخلياني ارمين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
امامي فراز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 25
داريوش پريسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
مطلبي زاده خالص مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسماعيلي ذبيحي ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشكوه فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال از دوم راهنمايي 82
محمدرضائي فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 53
بشارت امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 33
شيخ الاسلامي سلماسي سما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 48
افتابي سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال از سوم راهنمايي 94
دهقاني قلعه جوقي ساسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 20
سعادت كردلر فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
مرادي وحيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاظمي اطهر علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقي ينگجه درنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 39
سليماني پور ستاره تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
حاجي زاده مغانجوقي سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجي زادارنسا مهدي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 54
نوري ارزو انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
پاشانژادگرگ اباد حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارع اندريان عبداله ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 56
تقي زاده سيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
موذني حبشي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 44
فتح اله زاده ليلا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليلي قرابقلو توحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهديزاده اراز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
حدودي كشتيبان جابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيم خاني ثنا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
اسمعيلي نيچالاني ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
هاشمي اطهرنيا ماجده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
اتشدوست هومن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
بدوي بلخكانلو منصور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
فتحه مهرداد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
قلي پورقلندر عرفان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
اريش فريد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رازبان پارسا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ملايري عطا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
اقاپور مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
واحددوست مهرك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
برومند رهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جليلي ميررضا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حميدكارگري ايدا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
قدرتي بوراچالو مجتبي تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صادقي مهر رويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
حصاري ميرميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حبيب زاده مرداني شيما تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
ناصري ممقاني ايسان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
مرادي قراحسنلو يگانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
سوداگر نگين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 50
محمودي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
استادي امين تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صلاح انديش ايدا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
انوشه اشكان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
اقايارلو ياسمن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ولي زاده اشنااباد فردين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرازخواه ثاني توحيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
نفيسي صفا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
جلالي لك محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
قلعه جوقي مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
رضازاده ارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
برادريان قنبري اميد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
گرگورفقي بيگلو هايك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
نقي پور ياسر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
يونسي محمد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابراهيم پور مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
همتي عرفان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
زرين نجف اباد سعيده زبان زبان چيني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 25
رنجبرحاجي ابادي بهناز ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
واصف محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدي نيلوفر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
ثروتان مياندواب مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
رحمان زاده بالانجي پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدي ايدنلو پيمان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمي امجد علي تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قادري حمزه تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدزاده جاريحاني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
نگيني سيده مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
عيدي قديم احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
قرباني قره زاغ رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهرجوئي حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدالهي فرشيد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
دوست محمدي سعيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
بابازاده ديزجي رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكرى مير اباد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
صالح زاده نوبري ميلاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 49
افقي رضائي مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 57
فريدفر رئوف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
طايفه نسكين توحيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
كردستانچي بهاره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
وثوقي نفيسه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 19
وجدي قبچاق حيدر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسيني محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
غني زاده گزنق سعيده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
بيگي مهسا تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
مداح علي ارزو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 54
فلاح اسلاملو ايسان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
شكوري سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 42
وثوقي حسام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
قنبرپور توحيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسن زاده ايدين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
جانعلي پورجنيزه سودا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
خرم ساعتلو نسرين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
عسگرخان مسكن محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پيرداوري پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
نوري عسگرابادتپه رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صادقي عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسني بربران فائزه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 55
عليزاده يوالار علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
دلكشان امير تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رسولي رعنا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 50
اصغري انهر اكبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
هيبتي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
نابغ وطن بهارك تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 19
قامتي عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قمري خامنه پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اقازاده حبشي جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
مختاربااختيار فرناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 82
اسمعيل زاده هادي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
رنجي عليشاه پريا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
فرهنگي افشار نگين تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
كريمي كوسه اباد پريوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
توفيقي ليلا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال از اول دبيرستان 73
عاقبت انديش سحرناز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 31
ميرزاقنبرپور علي تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
گلمرزي الاصل زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 44
متقي كلاهي محمد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مخلص رضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
خليل زاده فرزين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
قمري سارينا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
اق سينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
خضرلو تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
همتي مهديه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
طالبي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسپوردارغلو سيده زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
خالندي شيلان ابادي مريم انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
شمسي ليلان كيوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيفي قرابقلو مسعود ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اوليائي رضائي نويد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 35
گيلاني زاده ديزج سيدعبدالقادر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشهدي كشتيبان الهه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
قنبري قوشچي نويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقدس قوليان نايري ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 6سال از دوم راهنمايي 86
وثوقي اسگوئي ندا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
عباسپور امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 77
عابدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمي ايدنلو سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 24
دهقانپورافشار طلا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
دلائي ميلان سعيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدي مسكين بهنام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
غني دل قهرمانلو هانيه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 23
فضلي لله لو افسانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 36
ياسمني گمچي مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايدنلو محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
اقانيا ارمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
عباسي مهديه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
جباري چچكي بهاره ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شاهى غفاربى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
قهرمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبداللهى ربطى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورى تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 21
آخشيجان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 22
رضائى تركمانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 36
نجار پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
نورى كوره تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدحسين پور يگانه تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
سپاسى ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
طالب آده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
سعيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوروزى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
طلعت بزوج تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
رهگوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسم نژاد رضائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
يوسفى زار ابادى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى حيدرانلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
خليلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حيدرزاده روشتى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 68
مرتاض ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 41
مناف دل ستان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
روحانى نيا ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 53
افراسيابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
درخشان ديلمقانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
عبداللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفر زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
مكرم ساعتلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
لواى فتح تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
فيض اله زاده تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال از چهارم دبيرستان 12
مرندى اذر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حامدى اصل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليفه زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسنى ريكان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسنى كردكندى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
خدنگى شندى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
شاكر ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
محمد نژاد اقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
گلشنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
آهن ساز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 47
تيمورپور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 31
زاهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
شكرزاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مريد صداقت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
مقتدر اقباش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقرلو تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
رحيمى يادگارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 24
رضائى امين تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرمعلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
طهماسبى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 21
جعفر زاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
غفارى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
مسعودى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباس نژاد تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدى فرد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
رحيمى سوره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرزابابا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
حقى قرابقلو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جليلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
صمدى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 60
آگين تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
شاكرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
جلالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
تقى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
نعمتى اذر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 66
مرادى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 20
عمرى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
امينى تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 30
عزيزپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيشداد ریاضی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
غربى قبچاق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
حبيبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
ولى رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
عزيزى ديزجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
آمون تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيرام زاده سراى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
جوان بخت تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 45
بهفر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليزاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
كامجو ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
فوزى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرب زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
قهرمانپور ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
راستگو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
قارسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 45
عبدى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
صبرى لقايى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ديبازر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خليل پور طلاتپه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
غلام زاده كفاشى نو ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضازاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
معرفت تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
داداشى قوشچى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
نجفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
اسد زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرج الهى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
طيب گورچين قلعه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مجيدى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
صحت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اوستان ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 35
قربانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليزاده ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
بخشى پور اذر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمديان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى على بيگلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محتاجيان ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
رادمند تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
سعادت همراه تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسى ریاضی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 51
سليم پور كواسب ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمديان تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
لوائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 67
درستى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
كوكلانى فر ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
طيشى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيم زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهد قره باغ تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
نقشين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
شانى مياوق ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمر قوشچى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
فصيح نژاد تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 57
رستمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 4سال از اول دبيرستان 65
جمشيدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
بنايى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
گودرزى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 38
پاك نيا قوشچى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
باباخان نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابراهيم پور تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
وصفى بوراچالو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
كاظمعليلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
كاظمى سنجى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
راستگو تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
حمزه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سعادتمند ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نادرى ساعتلو ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
نظرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
طايفه ابراهيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 23
نبى پور كهريز ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفر پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
كامران ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 40
حقيقت نازلو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليزاده ريشكانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
بهنام قراجه لر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
محى زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
فضل خواه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
يكانى مطلق ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
خانبابايى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 42
محمد على زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدر عليزاده افشار ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ضربى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
رزمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرتاض ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
عبدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
قليزاده قرالر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
عباسى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
وفايى فرد ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ابراهيمى هوشيار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
خشتى آذر ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
صبورى ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
آبار تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
غفارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 27
اكبرزاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
جودى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
پاك طينت تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
اصغرزاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
دايى زاده تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
خضرلو ریاضی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 60
خاقان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
تسوجى مولا ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى راد ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهفر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
خرسندى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 36
رضائى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
صمدى سعيد اباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضوى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سليم زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
اريش تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
توانافر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
طرفهء تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال - روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورافكن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضوى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 30
رزوان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
عزيزى بالانجى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى ورزقان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
زيب ارزانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
قاسمى على بيگلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
سرتيبى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى شيرزاد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عباس پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نعمتى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
پور قاسم ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدپور ديدان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
انتظارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
تركمان ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدعليزاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 35
پيروتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
اشرفى بابا گنجه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
شافعى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
عزيزى دستجرد تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيسارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جمشيدى راد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالح امين ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 32
مجرد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
عنايتى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 30
امانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسن پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اژدرى قره آغاجى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
گل محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى زاده نيچالانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرخ قاطع تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حبيبى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
آقانژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
قاسم زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مقيد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
غنى زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدزاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اريبى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
يوسفى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 25
ملائى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 59
فرخى ساريجالو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
عليزاده حيدرلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
رجب نژاد يان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
زلفى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيلى قوزيونه تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
تقى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
حيرانى خامنه ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاكدامن آذرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
خدائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكرم ثانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 50
بكرى صورمان اباد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
نقشين پورتوكلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبداله پوريان موانه تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدپور تجربی شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
مظاهرى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
ناصرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
عظيمى قهرمانلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى دله درى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
پناه نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابراهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نورى زاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى هسپستان تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
حامد بچه جك تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
قهرمانى گزنقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليزاده اصل تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خوبروى اسلاملو تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 23
واحدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 39
اسدى اهق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
اوشانا شيرآباد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
راش دويران ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ثمرى شمس تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 24
دليرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
خوشخواهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جوان كيا تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
نقوى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
آذر بيگ تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مرادزاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسين نژاد تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسن پور وداد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 37
غديرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
بابايى تازه كند قشلاق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نادربر تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاتبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 4سال از اول دبيرستان 51
درويشى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
موسوى هشتيان تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدپور تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 37
محمودپورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
اسماعيل نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريمى جوهنى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
حسنى قرا حسنلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
بروكى ميلان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
خمسه نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 12
عليزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
ناتوان قريب كندى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
يوسف زاده قرابقلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدپور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
جوانمرد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوذرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضازاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورمهدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
جلالت بوراشان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
عبدالعلى پور بدلبو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 19
پاشاوند تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
پور نبى موانه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرزالوى چهرگانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 34
شكرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 14
بصيرت ديزج تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14