فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فريدونشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دارچياني عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 71
لچيناني امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 20
اصلاني ياسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 41
رضائي معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 89
آدينه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
رحيمى انسانی ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 10
جديدي رضا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 38
نكوخو انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 21