چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چادگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
براتي مشهدي بهنام انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
شمگانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 22