نطنز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نطنز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرخ شاد زهره هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 21
گل چين فرشته هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
توكلي طامه حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 59
سرپله فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 66
كريمي طاري مينا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
اميني ويشته رسول تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 55
ايران فر محدثه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 12
سخنور زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 32
احساني فر نسرين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 76
يكه سوار عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 56
سلمان پور فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 20
كشميري محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 39
بهراميان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
واقفى اسفيدانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
دخيلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
شهنازى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
صادقى رجبى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
شريف عليائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
روحى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 34
صفرى نسرانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9