نطنز

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نطنز

فرخ شاد زهره

فرخ شاد زهره

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
گل چين فرشته

گل چين فرشته

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
توكلي طامه حسن

توكلي طامه حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سرپله فائزه

سرپله فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كريمي طاري مينا

كريمي طاري مينا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
اميني ويشته رسول

اميني ويشته رسول

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ايران فر محدثه

ايران فر محدثه

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سخنور زهرا

سخنور زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احساني فر نسرين

احساني فر نسرين

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
يكه سوار عليرضا

يكه سوار عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سلمان پور فاطمه

سلمان پور فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كشميري محمدحسين

كشميري محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
واقفى اسفيدانى

واقفى اسفيدانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دخيلى

دخيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى رجبى

صادقى رجبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريف عليائى

شريف عليائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
روحى

روحى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفرى نسرانى

صفرى نسرانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حق شناس جاريانى

حق شناس جاريانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی