داران

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علائي صديقه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
كركوندي طالخونچه محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
محمودي احمد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 27
مومني فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 21
محمدي فروزان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
مباشري دمنه مژگان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
عباسي فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
زالي حميد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
افشاري سجاد ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 9
نجف پورخويگاني فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
سيف الهى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 8
ميرزائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
گودرزى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 8