مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مباركه

اسمعيل وندي بهمن

اسمعيل وندي بهمن

حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
انصاري فر عليرضا

انصاري فر عليرضا

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
يلمه جواد

يلمه جواد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايرانپورمباركه علي

ايرانپورمباركه علي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بستان هفشجاني عاطفه

بستان هفشجاني عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمي سياه بومي يگانه

ابراهيمي سياه بومي يگانه

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
محمدي سياه بومي زهرا

محمدي سياه بومي زهرا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فخري فخرابادي زهرا

فخري فخرابادي زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موذني بيستگاني فائزه

موذني بيستگاني فائزه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيازي سعيد

نيازي سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مومن زاده خولنجاني زهرا

مومن زاده خولنجاني زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابوطالبي ادرگاني رضا

ابوطالبي ادرگاني رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نوروزي مباركه امير

نوروزي مباركه امير

مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يزداني سميرا

يزداني سميرا

صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
ابراهيمي ناهيد

ابراهيمي ناهيد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پيچ خاني سعيد

پيچ خاني سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باقري بداغ ابادي پريسا

باقري بداغ ابادي پريسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محقق محبوبه

محقق محبوبه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خالوزاده مباركه مريم

خالوزاده مباركه مريم

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرهمنددوندلو تهمينه

فرهمنددوندلو تهمينه

شيمي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كعبي فاطمه

كعبي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيري كليشادي مريم

نصيري كليشادي مريم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباس زاده شكيبا

عباس زاده شكيبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ملكي ديزيچه ليلا

ملكي ديزيچه ليلا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبداله زاده سورشجاني پريسا

عبداله زاده سورشجاني پريسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميري فهيمه السادات

اميري فهيمه السادات

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايرانپورمباركه مائده

ايرانپورمباركه مائده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفيعي سرارودي سعيده

شفيعي سرارودي سعيده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مالكي شيخ ابادي مجيد

مالكي شيخ ابادي مجيد

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهري مباركه فرزانه

طاهري مباركه فرزانه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفرزاده چرمهيني رقيه

صفرزاده چرمهيني رقيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادي زاده طالخونچه سارا

هادي زاده طالخونچه سارا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامي قهنويه فرزانه

بهرامي قهنويه فرزانه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صابري مباركه پروين

صابري مباركه پروين

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرى خولنجانى

باقرى خولنجانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى مباركه

طاهرى مباركه

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شريفيان شاه كوچكى

شريفيان شاه كوچكى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبديان

عبديان

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليميرزايى

عليميرزايى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
شريفيان مباركه

شريفيان مباركه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانى وينچه

دهقانى وينچه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضايى حسن ابادى

رضايى حسن ابادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غضنفرپور

غضنفرپور

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيخى مباركه

شيخى مباركه

مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فروغى دهنوى

فروغى دهنوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاويان مباركه

كاويان مباركه

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادوى سياه بومى

هادوى سياه بومى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بليوند

بليوند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحى مباركه

صالحى مباركه

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيمى درچه

ابراهيمى درچه

علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
يزدان

يزدان

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصوحى دهنوى

نصوحى دهنوى

شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابديان مباركه

عابديان مباركه

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يزدانى ديزيچه

يزدانى ديزيچه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى سياهبومى

احمدى سياهبومى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى ميرابادى

قاسمى ميرابادى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رفيعى كركوندى

رفيعى كركوندى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صفايى قهنويه

صفايى قهنويه

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خالوزاده

خالوزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرى خولنجانى

باقرى خولنجانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
واحدى قهنويه

واحدى قهنويه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فخرى فخرابادى

فخرى فخرابادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خليليان

خليليان

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى خرم آبادى

موسوى خرم آبادى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتاحى قهنويه

فتاحى قهنويه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی