زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر زرين شهر

عبداله زاده طليعه

عبداله زاده طليعه

حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
سليميان ميترا

سليميان ميترا

روانشناسي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
معين مينا

معين مينا

حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يگانه شهباز مسعود

يگانه شهباز مسعود

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قرباني ريزي ايمان

قرباني ريزي ايمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجفي چمگرداني سارا

نجفي چمگرداني سارا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سبكتكين ريزي مريم

سبكتكين ريزي مريم

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليميان ريزي زهرا

سليميان ريزي زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفائيان ريزي زهرا

صفائيان ريزي زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوراني الناز

نوراني الناز

علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عمورحيمي ريزي مهدي

عمورحيمي ريزي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صالحي خسرو

صالحي خسرو

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پارسا جواد

پارسا جواد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علي اكبري ريزي فروغ

علي اكبري ريزي فروغ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطاني كله مسلماني راضيه

سلطاني كله مسلماني راضيه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كاظمي ورنامخواستي مجتبي

كاظمي ورنامخواستي مجتبي

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توانگر

توانگر

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مختاريان

مختاريان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعين

زارعين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی