شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شهرضا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موسوي سيدحميد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
فاضل فهيمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
ناظري گهكاني فايزه هنر موزه داري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدرضائي زهرا انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 41
سبزواري محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 74
قيام شيرين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
جابرالانصار احمد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرپوريان سيدنويد ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 87
رحيمي نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
صدري محمدهاتف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 36
محمديان موسي ابادي حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
طبائيان سيدميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال از اول دبيرستان 67
خسرو جمال ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 73
طاهري پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 33
كريمي پوردواني نژاد علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 61
سوندي فرشاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسحاقي سارا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
موسوي سيدحامد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
احسان بخش حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 64
جوهري كاظم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 52
صادقيان منصوره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 13
صهبافرد ارش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 78
رهنما سميرا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
كاويانپور محسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
امامي دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 58
رضويزاده هونجاني مهزادالسادات انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نصيري حسين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 45
خراجي غزل تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
عابدي شهرضا ريحانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 44
نجفي افسانه انسانی راهنمايي ومشاوره -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 24
صفي محمدرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمودي فاطمه انسانی روانشناسي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمي منصوره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 42
سبزواري شيوا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عمرانپور محمدمهدي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 61
اميري نيا فرشته انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
باقي عاطفه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
همت محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 42
گيوي فرشته ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قماشي فرنوش تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
سودائي بيتا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 28
سامع حورا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 43
سهرابي امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسيني سيده مينا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسيني خسروابادي محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 50
علي عابدي سميرا زبان زبان وادبيات ارمني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
نجفي فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 23
باقي مهسا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نادري نادرلو محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
موحدنيا صدرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
گرامي الهه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
رحمتي فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
عطار نيلوفر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
دهقان ضاد مهسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
رهنما نبي الله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 3سال از دوم دبيرستان 39
پژوهنده محمداسماعيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
همتي ولنداني ايوب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
اقاخاني زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 44
فرماني ريحانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
زماني حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 18
رهنمائي فاطمه السادات تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 45
صفابخش محمدهادي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جمالي مژده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
تيموريان سپيده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
غلامي محبوبه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 22
اقاجاني فتانه ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال از سوم دبيرستان 40
قائم مقامي سيدامين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايزدخواه دره شوري مژگان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاهمرادي زهرا انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
الصاق نگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 36
درويشان مجيد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 18
رضائي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 37
اقائي ساحل تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
مندكيان شهرضا سونا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سنائي استوار فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
عطائي ياسر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 55
تاكي الهه ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سودائي شهرضا سعيد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - روزانه مركز آموزش عالي شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 30
صداقت شهرضا عطيه ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال از سوم دبيرستان 38
شفيعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
محرابى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
جمالى انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 28
سجادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرب صالحى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ترابى ریاضی حسابداري -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سلطانپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 22
منيرى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 24
تاكى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 51
جواديان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
جمالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 20
انصارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
صابرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 60
صادقى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
جمالى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 23
رمضانى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد - روزانه مركز آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 23
على عابدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال از اول دبيرستان 84
شبانيان هونجانى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 29
موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
باقر فرهادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 36
كهن پور ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 27
مسيبى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
يونسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 39
مساح ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
سبحانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليمردانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 15
كثيرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال از سوم راهنمايي 80
فرجام تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عربى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حق شناس تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
انصارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 16
قناعتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كاظمى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 55
نوروزى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرهمند تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهارى تجربی شيمي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 68
عشقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 61
انصارى منوچهر آبادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اميرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 52
خالصى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
انصارى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
علوى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 22
صالح تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 27
براهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال از اول دبيرستان 62
ثالثى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 65
درويشى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاهمرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
طاهرى شهرضايى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
انصارى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 21
محمدزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
فردوسيان تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهرامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 45
علوى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
هاشميان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 12
رضايى رحيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 26
صفدرى دخت تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18