كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كاشان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
استادمحمدي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
صباغيان محمدامين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
اعتماد مهتا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
شكرريز سارا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
قراني محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
زمزم محمدمهدي انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
حقي كاشاني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
عظيمي ستوده كاشاني زينب انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
گل ارائي مجتبي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
انتظام زهراسادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
شاطريان بيدگلي بهزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
تجويدي زينب انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
اسماعيليان فاطمه هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
نراقي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 28
مقدم نژاد هانيه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
تقوائي اراني معين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
قيومي محمدي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 60
تاجري حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
فرشچي هما هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
مكاري قهرودي مسعود ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
صدف مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 34
معلمي طاهري فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
شريف محمد انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
كامياب گلنوش انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
ذراتي سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
سعادتيان سها انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
شيخ زاده نوش ابادي ابراهيم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 21
محمدحسيني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
رضازاده جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
ستار سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 54
هجري بيدگلي سيداميرحسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 26
بهشتي سيدمحسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
متين حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
برازنده فرد ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
شجاعي محياسادات زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 6
ياوري حميدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
حدادكاشاني ستاره انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
باقري نصرابادي زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
عزيزي برزكي نسرين زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
محمدنظري مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
زراعت كاشاني محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 26
صدر سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
ناظمي نشلجي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
يوسفيان اراني فرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
هاديان فيني مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
داوري سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 31
طاهري فردهنجني فرزانه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
علي زاده وحيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
بخشي محمدابادي فضه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
قدره الهي عرفان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
خدابخشي جويناني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
ابوالفضلي فيني نادر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 56
موسوي سيدمحمدعلي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
كاشاني سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
مهديان سروش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
ثابتي اميرمسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 27
شريفي منفرد سمانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 14
صالحي فائزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
درخشش فر حانيه انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
زحمت كش عباسي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
شاه ميربرزكي اعظم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 59
حاجي سيدحسيني امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
قاسمي سادياني محمدصالح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
فرخ زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
بوستاني محمدبهروز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 25
عصاريان امين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
لقمان اميرحسين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 52
جمالي قهرودي طاهره تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
عقيقي وجيهه انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
نصري محمودابادي مرضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ابريشمي مقدم مليكا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
حيدري الهه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
ذبيحي حسيني سيدسعيد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
ثباتي نژاد مهدي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 44
رشيدي محمدحسن تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
خبازكوچه باغي عبدالرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
هاشمي كربلائي محمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 42
زيدابادي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
سكوت سيدسعيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 14
رباني پارسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
نوروززاده اراني مژگان زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 2سال کانونی 36
فدوي متين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
معصومي فاطمه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
اكبري حسين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
زوارعلي اكبر حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
مزروعي نصرابادي ابوذر انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
ساداتي نژاد فائزه سادات تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
صادقي سه ده علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
نادي حامد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضازاده ميراب مهسا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 22
گيلاسي يوسف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 46
حلاج مفرد سحر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
روحاني سمانه انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
عزيزي نياسر مريم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
ماروئي مهرزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 28
خرمي فائزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 54
مهدي زاده طاهري زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
وطنخواه كاشي فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
هنرمند محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
بهرمند علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
ويدوجي سه ده عباس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
دهقاني اراني علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مزيني محمدعلي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم - روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
مازندرانيان فرد محمدرضا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
جوزي تجره فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
حلي سيدسعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 5سال کانونی 57
حقيقي محمدابادي زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
بارفروش صفيه ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
اخوان حجاري ارزو تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
معماركاشاني دانيال ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
توكليان فيني مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
مهتري طاهري مينو ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
مرتضوي نسب سيدعلي اصغر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
منصوري اراني مژگان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 29
فهيمي نژاد علي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
خاشعي نژاد مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سادات الحسيني محمدمصطفي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 23
بهنام زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
حسن تقي حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
محسني سه ده حسينعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 36
باقري نصرابادي رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 20
درودگر نادر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 30
مرشدي محمدامين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
موسوي سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 27
بارفروش محمدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
قهارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
فروتني زاد محمدحسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
ايراني رهقي راضيه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
زيد شيما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
ابراهيم زاده دانيال ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
شيرازي اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
جعفري خباز فريبا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
بي غمي فاطمه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
رمضاني زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
حسيني اصيل عليرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
اخوان قنادي صديقه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
فتوت مهسا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
مرتضوي فاطمه سادات ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
مبشرپور فائزه تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
احمدي هما انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
رعيتي محمدتقي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 27
كوچكي نصرابادي حانيه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 54
نوروزي مريم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
غفوري محمدامين ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
نادي راوندي حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
ابركار ميثم ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 17
فلاح فر فروغ ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
حسني ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
شريفي ستوده حسن ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 37
ملكي سه ده مهدي ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
فرزاد فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سايه كوئي سارا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
مسعودي فر محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 46
خرم ابادي مريم ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 29
جمال پور ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
جهانى نژاد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 14
جابرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
تواضعى كاشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 36
معمار انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
زارع تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
انصارى شاد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
حسن زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
محمودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 36
صادقى ونى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
عابد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
ابراهيمى جاويد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 39
خيريه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
رضوانى رهقى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
خاشعى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
سلمان طاهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
قاضى زاده ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
هاشم دخت انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
سجادى نوش آبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
شيرازى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
عابدينى سن سنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 39
موته نياسرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
حجازيان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
خيرانديش تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 54
كامش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
سنگى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
بهمنى هرتكه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 6
غفورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
تفرشى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 23
جهان آراى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 31
صالحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
خموشى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 23
عباسى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
طالبيان طاهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 61
پيرانى زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 32
تقوى نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 21
خوش بيان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 22
شريف ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
گودالى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 17
محمدى محمودآبادى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
خورشيدى فرد ریاضی مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
پارسا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 7
سيفاى فينى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
ادهم ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 32
خيرخواه مرقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
غلاميان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
چلوئى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
گلستانئى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
مسگرى نياسر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 50
بهشتى ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه دانشگاه گرمسار 1سال کانونی 24
نوبختى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
هاشمى طاهرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
نصراله زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
خبيرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
كرباسى آرانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
اسدى چيمه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
غزنوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
افتخارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 23
رخ زاده خزاقى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
صنعتى برزكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 2سال کانونی 35
قانع تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
شفائى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
شربتى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 22
لطيفى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
نيكخواه قمصرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
صامعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
ماهرخ زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
حسينى قه ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - شبانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 13
ملاامينى نصرآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
بزمى يان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
سركرده ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
طنابچى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 19
سعيدى پور تجربی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 24
غفورى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 14
كوهى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 40
ارمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
بنائى حسنارودى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
رازقى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
رمضان پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
طرفدار ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 21
محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 21
داودى رهقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار - روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 18
متقى نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 11
پايمرد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
قدرتيان كاشان ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
نومرادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
پهلوان زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
رضوان نژاد ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
شاوردى نياسر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
خاكسار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 9
نادرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
خبازى راوندى ریاضی اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار - روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 3سال کانونی 52
علائى كاشانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 46
خصافى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 30
تصديقى اصطهباناتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
گندم كار تجربی زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
عبدالعلى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
محمدى زاده حيدرى پور تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
تراشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 10
دباغ ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
پاسبانى صومعه تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 25
شريف ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 24