اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اصفهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ارائي سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
شفيعيون شميم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
صانعيان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
جزي ليلا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
عبادت پريسا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 19
زارع فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
رايگاني سيدمحمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
اسكندريان فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
خدابخشيان خوانساري شقايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
حيدري هراتمه الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 12
رضائي نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
منصوري وحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
گلابدار ميلاد هنر عكاسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
صادقي ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
كهندل قهنويه فرزاد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
كريمي علويجه مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
مكارم محياسادات انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
سرمست قهفرخي شهريار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
حق شناس ادرمنابادي حامد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 3سال کانونی 40
اميري پانته ا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 59
ضيا مهساسادات انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
زارع حسين ابادي الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
كفعمي لاداني مريم هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
داروئي مينا انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
صادقي حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 10
صدري سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
ضيا عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
اسمعليان افيوني نازگل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
لطيفيان محمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
فدايي اتوسا هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 17
شريعت زاده سياوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
اكبري فرانك هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 25
هليلي هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
جزي زاده مائده هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
نم نبات محمدصادق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مختاري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
نصرازاداني بهار هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 37
جليليان طاوس هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 16
كريمي زفره پگاه انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 56
خسروي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
تراب زاده مائده سادات انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
بزاززاده اميرحسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
يوسفي قلعه سليمي حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
قندي مريم هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
مرشدي دهقي فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
خيرابادي درنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
خامسي پور امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
نكوئي مقدم ساناز انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
كشاورزي مياندشتي مجيد هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
طباطبائي ايراني پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
رفيعيان كوپائي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
محمدي درويش وند مسعود زبان زبان فرانسه -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
فتحي جوزداني علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
خانجاني الهام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
بقائي اميرعلي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
عكاف زاده مهدي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
غفوري ورزنه سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
مختاري ورنوسفادراني پريوش زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
سليماني بابادي فائزه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 55
فريدني پريسا هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 19
قاسمي گلسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
دعايي ليلا هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
درخشان هوره نفيسه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
فراست مهسا هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان - شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 16
شهبازي شيوا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
دهقاني محمدابادي شقايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
مسماريان محمدنويد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 12
محمدرضائي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
سليمي بروجني كيارش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 23
مهري بيتا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
تويسركاني سيدحامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
رياحي بني فرشاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
سوراني يانچشمه ارمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 54
شيخ الاسلام مريم هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ناقلي افشين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
مشكل گشا مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
اكرام نيا ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
شمس شكوفه هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
نشاط نگارسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
ابطحي سيدامين رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
نشاط سيدسينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
عطريان افياني صبا هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 24
جعفريان ساناز انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
خوئي افشين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
ياردوستي محمدامين انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
رسولي مهساسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 52
عليم حميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
جوان بخت ساماني ساحل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
اسمعيلي قيوم ابادي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
حاجي احمدي محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
خليليان گورتاني اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 50
سمالي بهزاد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
هدايتي شادي هنر صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
دهقاني فرناز هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مصطفوي بابك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 29
فقيه دولت ابادي نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
محمدي جوابادي سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
نادري نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
بلوري نژاد پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
شفيعي پگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
دادخواه تهراني سپيده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
معتمدي مجيد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
سعيدي بروجني اناهيتا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
مناني مهران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 23
دائي رجب زهره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
مجلسين خاطره انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سيدحنائي نرجس سادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
جهان بين قلعه تكي زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 8
ميردامادي سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
مطلائي محمدنيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
ترابي پريسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
خيري سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
پوركريمي صبا هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 14
لطفي رضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
خدادوستان شهركي مريم انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
صادقي ياسمن هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
جابري دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
رفيعيان كوپائي سميرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
بختيار فايزه هنر سينما-دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 10
عرفانيان صفوراسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
حسن پورخادمي فرشته انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
صالحي خواه الهام انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
عمراني فرد ناديا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
اذر نازگل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
خسروي پريسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
زارعي سيده نيوشا هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
متين خواه مه گل سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
تميزي زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
صدري فرزانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 61
مختاري زهره زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
شفيعي الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
ايزدي دستنايي مريم هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
خوش مروت نگين هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
محمدي خردشادي مجيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
قنبريان علويجه سمانه هنر موزه داري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 4سال کانونی 62
شريف احمديان نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
انصاري اسفه فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
اجل لوئيان وحيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
پيرپيران نجف ابادي الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
صابري سهروفروزاني صادق زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
مصطفوي سيدمهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
خادم اميري توحيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
مصطفائي مرضيه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
نوربخش مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
وكيلي زارچ ماهان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
صرامي نسيم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
كوفگر بابك انسانی باستانشناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
نيك پارسا علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
نصراصفهاني شيوا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
روانيان اصفهاني بهاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
اقايي اصفهاني سيما هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
تقوائي مهتاب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
ضيائي گلناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
صبوري كردم صدف انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
صالحي درچه عابدي مازيار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
كاظمي علي هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 17
باقري حسام الدين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
عالم مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
حسيني شيواسادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
سپاهي فهيمه انسانی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 21
صفاهيه زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
سليماني بهزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
فرحي فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
قنبري مباركه محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
محمدشريفي زهرا انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
حاج حيدري ندا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
رمضانيان مقدم مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
اولادرستم الهام زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مصدق پويا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
باطني فاضل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
مراديان تهراني طوبي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
هاشم مطوري فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
اكبري كوشكچه اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 49
ميرصفيان مليكاالسادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
حدادي خورزوقي نسيم هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 30
بيرقدار فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
اقبالي خيرابادي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
شريف احمديان ازيتا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
مسرورمهارلوئي سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
پورعمادي سمانه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
نمازي زاده پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 6
شريف زاده شقايق زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
شيراني ثمين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
سلطاني زاده محمدباقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
سوهان كاراصفهاني مائده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
ابراهيمي سهرفروزاني ايمان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
ابراهيمي منصوره انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
نصوحي دهنوي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
دادخواه حامد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
فاطمي يگانه سادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
فروغي ايمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 34
لشكري زاده بمي ميلاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
بهنام راد پريسا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 11
نصري مهسا هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
رحيمي فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
عصارزاده نجمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
فرزان مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 18
مرتضوي الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
مرتضويان مناسادات هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
حسيني ديناني زهراالسادات هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
ملك زاده فرحناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
مينائيان غزاله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 52
ادريسي عطيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
راعي دهقي احسان انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
شفيعي پور محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
برزگر امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
لندران اصفهاني سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
باقري نهوجي رويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 9
اميري فرزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 21
انصاري نگار انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
صانعي پريناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
صالحيان نيوشا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 28
ارنديان پريسا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
موسوي سيداميرحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
شاه ميوه اصفهاني طنين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
عزيزيان فارساني سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 9
جوهرشمشيري سارا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
رئيسي زاده مباركه هادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 63
تحويليان علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
گلي بوشهري سارا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 24
درمياني طباطبائي اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 22
تراب پور فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
جعفرپيشه نوشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
هاشمي محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 57
عبدالهي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 30
حسيني محدثه سادات هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
دوازده امامي حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
عزيزي اروميه علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 60
عابدي جبلي مهشيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
سمندريان سهند تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
احمدي شاپورابادي مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
جانقربان نيوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
عبدالهي نيسياني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
شادبخش ارمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
قناديان هديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
اسدي فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
شريف جوزداني مهرو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
رادپرور غزل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
بيات سپهر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
حدادي اميريحيي انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
منتظر دنا انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
حجت يار ساناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 30
تركان زهرا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
وهابي باويلي اكرم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
مديحي محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
اميني ولاشاني فرهاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
طرفه نژاد نيره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
ناظمي سجزي مريم انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 15
محيطقيري شيدا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 27
مصدق پريسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
موسوي بروجني سيده رعنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 31
شيرچي ساسي معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
سليماني پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 36
طغرليان زهرا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
شيرواني جوزداني شاهين انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
جابري مرجان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
محمدي يزدي سهيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 30
مقدسي هانيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
خدابخشي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
عزيزي مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 40
ملائي اردستاني مائده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 39
رنجكش ادرمنابادي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
خاقاني بروجني ارمين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 23
علي اكبري پوريا انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
رسولي زواره محمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 48
هدايت خوزاني عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
قادري مهسا انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
پوركريمي هليا هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 14
اسماعيلي پرهام ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 5
شيريان حسين ابادي حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
قفقازي صديقه هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
طباطبائي مهرنازالسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
ذوالفقاري گل نوش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 59
مصطفوي قهدريجاني سيداحمد انسانی فلسفه -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
صفوي سيدارش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
صفري استارائي سحاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
محمدي ارمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 35
رستم ممسني دل ارام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 17
اسداللهي علي انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
محقق دولت ابادي نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
عبدالهي نگار هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 9
ميرصفائي پريساسادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 40
بيات ريحانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 36
كاشي درچه مريم هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
ميريان مريم السادات هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
اقائي فروشاني صابر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
يدوي سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
مينائيان نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
زارع پور ارزو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
حسن حيدري فاطمه هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
تحسيري نگار انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
بختيار فاطمه هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 18
نيك نفس رامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
عباس پوردهقي نگين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
بديعي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
ابراهيمي علي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
حيدري كتايونچه سميرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
محسني دوغي كلائي الهام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
صفيان نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
افقري صبا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
عموسلطاني فروشاني حانيه انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 33
موسي زاده الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 41
ابراهيمي فرناز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
يعقوبي رضا ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
خلقاني طرقي صالح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 44
اديب مجلسي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
احمدي جوزداني مهشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
تنوري زهرا هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 10
رحمتي ارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
بهرامي صبا هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
كريم پور بهزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 40
زارعي رعناسادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 22
خنيفر هادي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
امساكي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 42
سعيدي باغ ابريشمي مژگان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
محمدي زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 7
صادقي شقايق انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
ابرون فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
داوري دولت ابادي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
شاه كرمي ميترا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 40
فروغي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
كياني شادي انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
مرادزاده سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
مهدوي ارشد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
عشقي كوپائي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
محمدي زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
حسيني بالام فريناز تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
احمدي اسماعيل تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
جاهداني شكوه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
ناطق پور شيرين هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
اصغري ارغوان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 22
نظريان حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 39
ميرباقري ايمان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
احمدي زهراني امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
طلائي پاشيري مهتاب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
شه ناصر سهيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 8
قاسمي سميرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
طالب پور پرنيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
صفريان مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 44
صابري سعيده انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
هاديان ساناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
كدخدايي اليادراني مرضيه هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 8
دهقانپور رامين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
كريمي شقايق انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
نيك خواه دهنوي رويا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
زندي اصفهاني حامد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 17
مدح خوان متينه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
مقدسي راضيه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 45
ناجي اصفهاني سيدمهدي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
عرب مومني محمدابادي فاطمه انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 17
رحيمي بهاره تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
مظلومي مهتا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
زماني نيلوفر تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
يزدان پناه احمدرضا هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 19
اذربايجاني مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
اقابزرگي پگاه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 1سال کانونی 17
حسني هيلدا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - شبانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
نادري سميرمي زهرا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
مهدي پوردستجردي رها تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 49
زرودي علي تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 25
تقي زاده طراوت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
كريمي نورالدين وند ميترا انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
امين الرعايايميني عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
حسين زاده مليكا انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
زماني سمانه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
شريفي محمدمهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 5
خيام عابد ريحانه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
رزي ثمين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
مومني دهقي نيلوفر ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 17
خيراللهي حسين ابادي فريناز انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 20
سلماني اذرخواراني فاطمه انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 25
ميرشفيعي مهشادسادات انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
مولائي رامشه سميرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
كريم زاده بهاره هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 14
كرمي شيما زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 39
رجبي جلواني شادي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مهدوي سيداميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
دهقان متين تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
اماني محمد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 21
بكراني بالاني جاويد ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
دلفاني بهاره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
فولادگر مريم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
پژمان فر سها تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
رحمتي شكوه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 23
شيباني نيوشا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
رحيمي گلبرگ تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
پناهنده محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
بهرامي نيره ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
قلمزن مهشيد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
فتاح سيدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
بخت افروز صفورا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
ايرانپور سجاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
كبيري طادي زهرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
مدرس حانيه السادات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
توكليان شايان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 66
زاغيان سحر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
سلطانيان نيلوفر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
داراب زاده ارش انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
شهرياري گرائي شقايق ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
اعتمادي بروجني نيلوفر تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
سليمي داراني محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 47
صالح پور شميم انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
هادي مهسا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
اقدامي فاتح ابادي مهنوش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
نصراصفهاني حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
محمدرضائي كله مسيحي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
منتظري مائده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
جرجاني توتونچيان سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
كماني پگاه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
كيماسي بن كمري مهرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
شاه اسمعيلي نژادخراساني ارمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
ساماني مهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
شفيعيون دلارام تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
طهماسبي محمدمهدي ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 12
شريفي مرضيه تجربی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 17
محققيان گورتاني فريبا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
اقاجوهري محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
فقيهي قزويني نگار زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
توسلي كجاني محمدباقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 27
جعفرزاده ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 17
قيصري هيوا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
سازش صدف ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
رضائي شهرضائي غزل تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
شعاعي بني نيلوفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
سعيدي قهه سپيده انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 20
پورصفا رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
عطارپور احمدرضا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
كيافر شايگان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 22
نصراللهي سبداني مريم تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
قاسمي علي ابادي الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 8
جهانگيري سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
گودرزي سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
ميرمحمدصادقي پرنيان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
صابري الهام انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 16
ابداراصفهاني مرضيه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
سليماني اصفهاني نژاد عاطفه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
سيدي ريحانه سادات انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
اكبري سهند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
روستازاده علي ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
سعادتمند مليكا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
شهامت جو سينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
اقااسمعيلي حميدرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
غرضي پرديس سادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
قرباني عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
طالب زاده جزي ايمان تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
سلطاني افاراني محمدجواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 63
شفائي اروجه صبا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
لاهيجانيان زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
رفيعي امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
رفيعي افاراني پريسا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
تائيد اميررضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
علي زاده عرفان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
مرداني اذين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
فيض علي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
پهلواني نژاد مرضيه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
اقائي نيلوفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
بخشنده عطاابادي حكيمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 23
اعلائي محمدمتين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ابراهيمي بابوكاني مريم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
بهشود نگين انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
اوتادي فاطمه تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 35
سعادت زينت انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
عزيزپور زهرا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
عمراني نسب شقايق انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
خاتون ابادي اصفهاني سيداحسان ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
خياطان ستاره زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
برقعيان شادي هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 14
حشمت نوگل انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
پويان فر فرحناز تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
صانعيان سعيده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
شريف زاده نجمه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
رفيعي محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
تشيع بهنوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
محمدي محناز هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 15
توكلي اصفهاني سيدمحمدداود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
گل كار سيمين دخت تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
شفيعي خوزاني علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
نساج نجف ابادي نيلوفر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
رنجبر نيلوفر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
موسوي سيدايمان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
كياني هرچگاني زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
ابرقوئي فائزه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
دوروشي مريم تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 10
استكي رحمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
افشارزنجاني علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
خدابنده ساماني عمادالدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
نيك ائين گلبرگ ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
اكبري فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
ميرهلي اميد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 36
هاشمي شادي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
علي جاني حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
جهانگيربختياري بابك انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 18
نبي زاده سارا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
پيرمراديان محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
كريمي شيوا تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حقاني منش سپيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
يارمحمديان عارفه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
كريمي مهرناز تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
طاوسي ينگ ابادي زينب تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 18
بقولي دستجردي فاطمه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 21
خليلي ريحانه انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 21
كياني فلاورجاني امير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 44
عبداللهي طادي مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
كيوانداريان كيوان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
بنكدارهاشمي نيلوفر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
كاوه زاده ريحانه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
ابطحي فروشاني سيدمتين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عزيزي مقدم حسين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 53
اخوان علوي سيدمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مشمول بهاره انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
صميمي سهرفروزاني الهه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
خدادادي حسام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
مهدوي زينب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
اخوندمهدي امير ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
شمسي اژيه ابراهيم انسانی دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 1سال کانونی 8
امامي محمدعلي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
جزمي سياوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 34
حسيني سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 20
مشيري پوريا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
وكيلي اميد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
اسحقي ريزي نسيم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
بهرامي زادگان مهدي ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
براتيان مائده تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
موحديان عطار مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 12
يوسفيان جزي سبا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 43
مهربان پژوه غزل ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
اسحقي مرضيه تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 11
دهقان گيشي محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
اللهي بهروز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
كبيري رناني مائده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
حق شناس نفيسه هنر هنراسلامي -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
كردي محمدنويد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 55
موسوي مريم سادات ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
اناركي نيما تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
حلاجي نوكابادي زينب انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 24
كاظمي اسفه غزل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
اميني باغبادراني بهاره زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 9
زرگرزاده اصفهاني سحر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
گيوه چي زاده بهاره ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
صديق زاده سعيد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
اميري نائيني اميررضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 49
قدسي زاده مرجان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
روشن سيچاني شكيلا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
اخلاقيان فرحناز انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 22
حاج رسوليها اميررضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
حشمتي كيوان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
رحيميان نيلوفر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
ايرانپور سعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
معتمدي محمدابادي امير تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
بني هاشمي امام قيسي ارمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
باقري مهشيد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
اديبي سده نيلوفر ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 20
بيگي هرچگاني زهره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
محمدي مهسا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
اميني سميرا تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
داوري دولت ابادي سارا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
جوادي فاطمه تجربی روانشناسي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
سادات پور سيدحميدرضا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 2سال کانونی 35
موحدي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
معيني ناغاني مهرزاد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
جلالي جنداني اعظم ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 44
نصرازاداني مجتبي انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
عقيلي سيداميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
شفيع زاده خولنجاني فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
محمودي خاني ابادي مستوره زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
شيخ حسيني اصفهاني مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
چاليش هفشجاني نگين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
اقاجاني فيروزه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
عابدي سهرفروزاني مهرداد ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
كاظمي اسفه نازنين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
طاوسي ينگ ابادي فاطمه تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 18
دامن پاك مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
چپ نويس اميراحمد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
هراتيان نفيسه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
اثناعشري سيدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
رضواني پروانه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 16
ضيائي بهنام ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 28
مميز فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
حسني سنجري مجيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 46
قلاوند زينب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
رضائي مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 69
ساعدي زهره هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 2سال کانونی 27
عمادي مهسا انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 6
مجتبائي رناني ريحانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
فنائي سجاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 25
مختاري حميدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
مومني مريم السادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
جلالي حبيب ابادي زهرا زبان زبان چيني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
هوشنگي ناغاني مهرداد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
نقدي نوگل تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
كردگاري شواردزي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
كلانتري دهقي سمانه تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 21
مقبل اصفهاني نسيم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 51
اميرشاكرمي اذين سادات تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
علي نجيمي نياكتايونجه ريحانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
رومي مهرناز تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
غوثي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
وكيلي سهرفروزاني اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
طهراني محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ربيعي فرادنبه محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 22
احمدپور غزاله انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 3سال کانونی 55
اشتري لركي محمدصالح تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 6
ترشيزي اصفهاني حميدرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 30
كريمي هسنيجه وديعه هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 5
رحماني شيوا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
عابدي جنداني محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 44
مزروعي اذر انسانی فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 23
شاهين چالشتري شيرين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 54
ميرزااقائي پروين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
كرمي شكوه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
رضواني سيچاني فريد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 56
رحماني ساماني سهراب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
خطائي عليرضا ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
احمدي اتوئي فرزانه ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 38
صبوحي سارا انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 23
صابري فر متين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 4سال کانونی 31
توسلي امير ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 43
ميرحاج فائزه تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
سيفي بنفشه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
جعفري محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
فرج زاده كيانا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
تاكي كيميا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 54
بابائي خرزوقي سحر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
نيك نهاد مهتاب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
يداله مقدم شقايق تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
ازاديان طاغون فرشيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 40
روستائي محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
نيكبخت نصرابادي عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
ايوبي پزوه ابوالفضل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 22
ميرزائي سيچاني محمدحسين ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
قائداميني هاروني مرتضي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
رضوي مهشادسادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 60
محمدولي ساماني علي ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 38
موسوي سارا تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
پولادساز كيارش ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
صديقين عاطفه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
وحيدي پور محمدعلي تجربی شيمي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 33
سجادي محمدابادي مژده تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
محمديان خرزوقي فرشيد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
نوشيرواني فرناز تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
رفيع زاده قهدريجاني سحر انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 18
نيك نفس الهه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
لاله پا سپيده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
روغني يوسف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
عابدي درچه زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
جمال پور مهسا انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 23
اقابابابزرگ بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
اميري ارش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
دانشمندي شبنم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
خيامي داود تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
ياوري فرشته تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
اقائي پلارتگاني مهسا ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
اخباري وركاني رضا تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 12
رهنما اميرحسين انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مقدم نيا مريم تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
دادخواه راضيه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
مجردهراتيان شهرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
خليليان گورتاني سعيد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
زعفراني اميرحسين ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
اكبري بني مهسا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
اصغريان حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
رستمي سحر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
وفائي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 5سال کانونی 71
سيدصالحي مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 35
بلوچستاني اصل ارين ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
صادقي نيا ارمين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 25
هاشمي هندوكش نيلوفر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
افقري مريم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
عزيزي عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
اقاخاني لنباني اميرحسين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 30
كيوان پور كيميا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
ميرشمشيري فرنوش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
عرب جعفري زهرا تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 59
زماني ريحانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 10
پزشكي نجف ابادي سيدسعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
علي جاني ورنوسفادراني محمدرضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
مظاهري كلهرودي شقايق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
دوازده امامي عطيه تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
لطفي زهرا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
رحيمي كليشادي زهره تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
مركي فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
صادقى علويجه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 12
صرامي فروشاني ستاره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
يدي سارا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 18
حيدريان اقاخاني مهتاب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 43
ياري صدف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
خورشيدي مرتضي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
منصوري فر رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
نصيري فرزاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
ثالثي بهاره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
بهادري پژمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 12
فاطمي زهراالسادات زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 19
مرشدي سهيلا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
گدازنده ها زهرا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 7
زماني محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
علي اكبريان ليلا ریاضی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
حيدرنيا محمد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 40
نصر فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
پورصفا علي تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
حيدري بني علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
ميرزائي امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 42
زارع چاوشي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
علينقيان درباغشاهي فريناز زبان زبان وادبيات ارمني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
احمدي پريسا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
اكبري دستجردي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 49
كريمي سروين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
شفيعي علويجه پري نوش زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
جواديان پرستو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
موسوي مصطفي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 17
راجعي فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
جمالي فر سيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
مستاجران مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
توكلي فائزه انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 31
حسيني رناني زينب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
احمدي كتايونچه زهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
شهبازي دستجرده حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 18
فرازمند محمدمهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
ناظم رعايا بهار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 31
كفايت عرفان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 32
قهرماني تبريزي دل ارا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
نبيون رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
نوربخش حبيب ابادي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
فيروزي زهرا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 20
روزبهاني پريسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
عليخان زاده مرجان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
قرباني سيني زهره زبان زبان چيني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
بابائي احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 26
فتحي ويدا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
قنبرپور امير ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
مهتاب علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 9
شفيعي فاطمه ریاضی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
طالقاني شبنم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
عاصمي سيچاني نگين تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
مقيسه محمدرضا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
رحيمي رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
ابطحي پگاه السادات انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
احمدي زهراني مهسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
كريميان حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
دانشور شايان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
عباسي مهسا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 51
رضائي سپيده ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 50
كاوش پور نرگس تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
هوشيارمنش پريسا ریاضی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
قاسمي سياني مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 34
سيونديان مصباح ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
عرب لودريچه فرزاد انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 18
ياوري پروين تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
مصاحبي سهراب ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 24
ترابي نژاد زهرا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 25
كرندي فراز ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فردوسي نگار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 38
سوردي يانچشمه علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 15
كاظمي اسفه رويا انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 18
باقري مرجان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
محمدي مهر اعظم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
اعتصامي سيدعليرضا انسانی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 8
ميرحاج علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 21
جبلي فروشاني مهسا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
خاكي رناني مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
عزيزي مهسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
كريميان محمدابادي اذر ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
زواره لعيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
اله داديان هدي تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
احمدي مهشاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
گل چين محبوبه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
كرمي چشمه علي نجمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
ايزدي زمان ابادي نفيسه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
محمدي اروجه پوريا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 39
سازمند مهسا انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان 1سال کانونی 23
معصوم زاده فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 36
كريمي علويجه فاطمه تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
پاك زاد فرشته تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
كريمي مهسا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
اكبري شكوفه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 23
بمانيان كتايون انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
صرافان چهارسوقي نگين تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
حق شناس ادرمنابادي فاطمه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
تفويضي زواره رومينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 33
شفيعي علويجه فهيمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
وكيلي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 70
علي خاني پويا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
ولي شريعت پناهي ركسانا ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 17
شيرازي نژاد متين ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
محمدصالحي زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
رجبي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
مهربان عراقي زهراالسادات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
كاشاني پرنيان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 3سال کانونی 49
عليزاده بهمني اميرحسين تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
رهنما رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 13
ذوالفقاري زهرا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
عظيميان دهكردي ياسمن ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 10
جبارزارع ناهيد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
شفيعى علويجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 2سال کانونی 23
نيكي ياسمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 29
اسدي فاطمه ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
مهدوي فر بهارك تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
خاكسار سپيده ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 16
عصارزادگان اتوسا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
سليماني قورتاني علي انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 14
خداپرستان محمد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
معروفي عسل انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 26
هاشمي ابوالفضل تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 18
توكلي زاده اصفهاني علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 13
نيكبخت نصرابادي رضا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
سالمي شيما تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 19
ايرانپورمباركه فاطمه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 47
منتظري نجف ابادي مينا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 56
باغبان بصير شكوه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
انصاريان علي انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 18
احمدي علي تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
حسيني زهراالسادات تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 17
كسائيان نائيني تينا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 28
ميرمحمدصادقي فاطمه سادات تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 18
رضائي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
شمس تابان ايمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
ابراهيمي جهتلو فراز تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
ارغند عادل ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
اصل فلاح شقايق هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 19
اسماعيلي نيسياني فريبا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
يزداني سميرا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 43
موسوي نداسادات تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
كريميان سيجاني بهاره تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
صبوري عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
مانيان الناز انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي المهدي - اصفهان 1سال کانونی 22
فروزنده محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
قدرتي پور سياوش ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ضيائي سهرفيروزاني علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 5
افصح زاده سيده فاطمه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
شيرواني شادي زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 18
رحيمي بافراني رعنا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
صالح جونقاني معصومه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
قائم فرد سيداحمد ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
بختياري بهرام ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
زارع اندلاني سعيد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 16
جودكي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 45
محمودي خاني ابادي اسفنديار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
محققيان مريم ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
شريعت سارا تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
كليني مريم تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 15
خدائي سعيده ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 19
باقري خوراسگاني علي ریاضی مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه دانشکده فني و مهندسي اراک 1سال کانونی 15
سربلند مليكا تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 18
جلالي ندوشن مژده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
ديني عارفه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 19
محمدزاده زهرا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
اسحقي شادي ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
شيري محمدجواد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 15
داتلي بگي زهرا تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 15
شياسي اراني حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
قديري قلعه ناظري منا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
عبداللهي فاطمه تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 4سال کانونی 58
طائبي محمدعلي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فروتن مهشيد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 13
احمدي زهراني علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
نصوحيان محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 23
محبوب ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 31
سعادت همامي عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
اخترزند سوگند زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 15
بيگي مرجان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 12
اخوندي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 13
خواجه هدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
نيسي سما ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 6
حاجي باقري حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 16
حسين پور حسين تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 6
هنرى نژاد انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 16
شمس نيلوفر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
خليفه سلطاني سيدمحمدشفيع ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
مزروعي سبداني اميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
رجبي يزدي پوران ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
خاني دهج سعيد ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
طاهري زهرا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
عمادي غزل تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
كراماتيان افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 23
قرباني حديثه انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 18
فرزين زهرا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
بهارزاده شميم انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 14
نامداري خليل اباد اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 44
معمارزاده نگين انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 16
كيخسروي عاطفه ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
ارزجاني دانيال ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
اقائي حسين ابادي فاطمه انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 23
اقاجان امير تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
ابطحي سيداروين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 41
بخشي سيچاني سرور تجربی شيمي -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 57
اسماعيلي عليرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 25
سياح مسعود تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
طالبي رويا ریاضی شيمي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
خليلي دشتكي مجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
كثيري كوثر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
مهربان كوپائي زهرا تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
جوزداني افروز ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
حاتم پور الهام ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 24
جان نثاري مطلق فرزانه ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 23
ترابي ملك ابادي حديث ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
نيك مرد محمد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
ناهيدان لنباني احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
حسيني ميلاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 56
جعفري رايحه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
زماني بهزاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
هوائي سيدمهدي تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
قنبريان افاراني امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
هوشنگي نرجس تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
شفيعيون مهسا ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 21
حيدري نگار انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي المهدي - اصفهان 1سال کانونی 17
ساران عطيه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 12
خراساني فردواني فاطمه انسانی فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 20
حقاني كرچگاني صبا انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 16
دهدشتي نكو زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
پاك روان شبنم ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 2سال کانونی 35
مالكي زاده حسين تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
مرادي زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 25
فتحي اذرخواراني پرتو تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
هاشمي سيدهادي ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 16
هنر پژمان تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
تن زده مجيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
صميمي سهرفروزاني احسان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
رحيميان بهناز تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
حافظي امين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
عرب جعفري محمدابادي معصومه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 57
معتمدي ارمين تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
صابري فريناز ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 9
ايران پوراناركي امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
ارزجاني نيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
دادخواه تهراني نگار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 39
راستگودستجردي ميترا ریاضی دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
بيگي دارگاني الهه تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 43
عرب جعفري زهره تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 40
خسرويان همامي عاطفه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
اسماعيليان راضيه ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
شاه حيدري پرستو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 31
موحديان عطار رويا ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
حسيني ايراني سيدهمام الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
رضواني ليلا ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 5
كرماني اصفهاني مائده ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 22
صادقي سجاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
محمدي هما انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 17
احمدي غزاله ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 33
اصلاني نيلوفر تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
طاوسي مهديه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
بنائي علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 74
وفائي نيما تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
نوروزي بلداجي محمد ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
خسروي بختياروندي محمدجواد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 11
مهديان ريزي راضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
دهقان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
اسماعىلى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 31
اقوام كرباسى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 4سال کانونی 64
طالبى باغ ابرىشمى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 41
خاشعى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
غفارى طالخونچه ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حوايى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
ربيعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
دشتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
شيرزادى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
غلامى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 1سال کانونی 16
ساوج ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 13
مرادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
هدايت كليشادى انسانی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 15
نادى عمله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
شكيب تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
پورشريفى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
طالبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
ملك محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
شهباز ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
نظام زاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
باغبانى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان / - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 33
سماعى نژاد تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 16
ميرمحمدصادقى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
امين زاده جزى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
ذهبى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 17
ميرزائى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 9
رضوانى قهساره ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
بهرامى چشمه على تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
حاجى حيدرى هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 10
محمدى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
انصارى مهيارى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 15
رياحى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 46
عباسى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
شفيعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
اميرپور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 34
مسيبى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 20
صفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
غلامى نهوجى انسانی فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 22
رضايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 74
وحيد ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 17
مردىها ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 35
طباطبايى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 9
كاظمى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
تقوى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 14
اسكندرزاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 39
رزمجو تجربی حسابداري -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
نصيرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
صفارى قندهارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 21
نورالهى تيمورلوئى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
ميرفصيحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
برزگرصادق تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 17
معظم تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
سليمانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان - شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
علىخانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
نصر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
آقاىى ریاضی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
اخوان بهبهانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 34
پهلوان صادق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 58
پوستى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 14
شاكرى ورزنه تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 18
توتونى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 61
ملكى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 5
زنديه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
بياتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
رفعتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
باقرى طادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 18
زارع چاوش تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
افرند ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 24
منصورى راد تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
وكيلى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 21
ميرزائى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 16
مىرزاىى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
بقولى زاده انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 18
استكى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
منانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
خالدى سردشتى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 12
محمدقاسمى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 1سال کانونی 14
رنجبرنسيانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 13
محققيان ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 16
كمالى دولت آبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 8
زمانى ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 17
بصيرت انسانی تفسيرقران مجيد-موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي المهدي - اصفهان 1سال کانونی 19
ذوالاكتاف م ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
تشكر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 16
احمدى خونساركى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
بهرامى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
لياقت ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 2سال کانونی 22
هاشمى دهقى ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
امينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
اشرفى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 56
ساوج تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 10
احمدى فروشانى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي اردكان - شبانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
نورى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 2سال کانونی 35
پورصفا تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
بدىعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
عباسى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 43
مىر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
محمدى كمال آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
زرگرزاده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
شكرى ساز ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 1سال کانونی 19
مهدى خشوعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
صابرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان - غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 15
بيدرام ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 13
محمدى اصفهانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 4سال کانونی 26
مقتدائى فزوه ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 43
كيوانى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 1سال کانونی 9
زارع تجربی شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
شيرانى بيدابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20