لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لالي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يوسفي پروانه انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
مهري بابادي زينب انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
محمدي احمدمحمودي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 15
اباذري فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
احمدي بابادي حسين انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
درويشي گله فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
حاجي پور بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
نجفي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 27
كريمي قاسم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 21
جهانبخشي مهتاب انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
زماني احمدمحمودي عزيزاله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 27
چراغي اسماعيل انسانی باستانشناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
بيدكاني بختياروند دانيال ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 52
حاجي پور مهديه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
احمدي ميرقائد مرضيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 25
خدرى ميرقائد ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 28
منجزى جهانگيرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 15
فولادى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
خسروى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
طاهرى بابادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 28
دوستانى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 27
چراغى مرداسى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 23
جهانبخشى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
خدرى فام انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
چراغى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
رضائى منفرد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
مرادى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
عالى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 15
محمدحسينى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
چراغى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
رضائى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
مرادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 30
احمدى بابادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
سليمانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 11
احمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 32
رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
حاجى پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 19
هزاريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 31
مظفرى بابادى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 23
بهارى بابادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
خدرى ميرقائد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 29
نجفى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
چراغى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
جمالپور ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
يوسفى بابادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
حاجى پور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 32
حاجى ور ميرقايد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 20
توحيدى خواه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
سليمانى راد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
مهدى پور تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
مظفرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
بهارى بابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 21
هزاريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 17
رضائى ميرقائد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
جهانبخشى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19