مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مسجدسليمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عفيفي اسيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 62
محمدي عبده وند سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
محمودي برام فريده انسانی حقوق -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
محمدي عبده وند سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
اكبري پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
چراغيان زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
مهدي پوربيرگاني سلمان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
پيرعباسي سامره تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 18
كرم پور ريحانه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
بهرامي بيرگاني مانا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
چراغيان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 27
باراني فاطمه انسانی فلسفه -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
نجف پور امين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
حاتمي دزداراني فرهاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 43
اردشيري سامان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
جانكي تمبي فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
حيدري كاه كش طاهر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
نصيري معصومه ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
بختياري گماري گلنوش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 18
كرمى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 40
عيدى شهنى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 6
بهداروند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 7
ورناصرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
مورى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
بهرام زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - شبانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 7
تاجميرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
بهادرى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
قاسمى صالح بابرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
شجاعى برجوئى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
قاسمى صالح بابرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
نقدى پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
اشرفى بير گانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 15
زمانپور شاه منصور ى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 38
محمديان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 21
يوسفى مفرد ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 6
نوروزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
اله دينى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 12
باورصاديان تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
عالى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
روزعلى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان - شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14