آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آبادان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورنعمتي شبنم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
مطوري علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
دارم قاسم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 5
مراديان ارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
عسجري علي ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 20
زنبوري زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
غضنفري شبانكاره عليرضا ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
شبانكاره بندرريگ افسانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
نصاري خيريه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
حميدي ميثاق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
زارع شاروني شيوا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
جمالي مريم تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 5
خليلي نجوا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
چوغوني محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 38
هلالات اميرمحمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 6
ليراوي سكينه انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 45
دريس زاده عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
سياح طرفي احسان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
قادري سروش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 23
سيمري محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 11
كاظمي فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
زنگاني شقايق انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
ثمره بچاري فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 25
حسن زاده پريا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
موسوي صالحي امنه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
مرسلي زينب سادات هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 6
نفيسي مريم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 20
خنافري پور علي ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 20
فرخي نژاد صديقه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
خنافري پور حسين ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
گرامي عليرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
حسيني شايان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 13
عباسيان نژاد حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
اسدي ساماني اسداله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 36
ال علي نائل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
رم ياز رضا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 6
ولي زاده سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
اعتمادي فرد محمدامين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
هاروني سپهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
روزبهاني پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
ملاثاني مياحيان منا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
حمداوي فاطمه انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
جوهري معصومه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
فولادوند مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
عيسائي دانيال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 5
كعبي زاده زهرا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
قنبري مرجان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
فليح حصاوي جواهر انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
ربيعى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
بنيادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
نصارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
رضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
والى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
جزايرى نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 16
غلام پور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
بابائى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
مطوريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 5
ابول پور مفرد ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 21
جمشيدى خيرآبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 17
دوستى نژاد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه دانشکده علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 40
حيدرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
شهيدى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 10
مقدم منش انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
براتى زاينانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
پيرزاده اهوازى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 17
صريحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
افراسيابى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
دريس تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
رضاپور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
محمودى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
محمدى پور بغلانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 11
مشايخى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
فرح آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 9
آل ناصرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
بديع الزمان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
فرحانى مجد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
ابرستان تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول - روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
دندان فرد تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
سالمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
كيانى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 13
بنيادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
نجاتى زادگان تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
محمدى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
عباسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
قنطاب زاده تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 21
سامانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17