بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بوانات /سوريان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شباني ندا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
كاظمي سهيلا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
سليمي احمد ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 47
احمدي حجت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
انصاري جابري اعظم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
كاظمي سعيد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 18
كريمي شهلا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 16
عسكرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 12
يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 33
دميرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 17
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
ايزدى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
دهقان حسامپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
آقاميرى تجربی علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 17
برزگر تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 37
روستائى تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
روشن تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
خوندل تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سليمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
دهقان حسامپور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
نيك سرشت تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي دانشكده معارف قرآني (غيرانتفاعي) - اصفهان 2سال کانونی 14