قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قائميه

جوكار ابراهيم

جوكار ابراهيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
زاهدفر علي

زاهدفر علي

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سلطاني علي

سلطاني علي

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدي سيروس

محمدي سيروس

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بشيرى گشتاسب

بشيرى گشتاسب

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي معدن -دانشكده فني ومهندسي اراك - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
همتى

همتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفاهى

شفاهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صفر پور

صفر پور

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چريك

چريك

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي تابناك -لامرد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جاويدى

جاويدى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی