لار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اشنا محمدحسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
عالي زاده حجت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
پراشي امنه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 21
مروج حسنعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
زارعي مجيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
مهدويان عليرضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
سميعي لاري فرناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
سعيدي سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
درتاج داريوش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
عباسي نسيمه انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 13
علي پور عدنان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
اهني علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
احمدي فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
يادگار عبدالمجيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 23
عزيزپور جاسم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
فكري لاري مجتبي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 40
ثنائي بهاره زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 15
كارگر رويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 58
سيفائي فرد فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
اسكندرنژاد فاطمه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 20
فرخي سحر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
سليم محسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عباس پور امين انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
رجائيان فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 24
اماني محمدكاظم ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 26
مريدي عادل انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
قانع بهزاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
پژمان نيا شيما هنر صنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
نوبخت محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
رضائي احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
خورسند مهران ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
مرادي حديث ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
پيمان فرد حسين انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
خليلي ازاد مجتبي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
اسمعيلي محبوبه انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
خسروي ساميه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
كامياب عاطفه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
عطائي سعيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 54
زنگنه عبداله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
زارعي خليل اله ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
خرم بخت روح الله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
خدنگ ساجده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
خوشه چين زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 25
مظلومي فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
والي اصفهاني موهبت تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
عندليب لاري محمد انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 37
ايمان پور محمدرضا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
شمسي فاطمه ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 19
پدرام حسين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 47
مصطفوي سيداسحاق تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
افخمي علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 11
اسروش محمدعلي ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
علي شير عادل انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 18
فخاريان رضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 43
نگهبان حسام ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 7
صفرپور راضيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
تقي پور خاطره ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 17
بيگلري صالح تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 29
سعيدي محمدامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
بركند زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 17
سالارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 16
بيژنى ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 22
خليليان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 47
درنديس ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 16
محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
كامجو تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 18
فربودى انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 34
قائدى انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
موفقى راد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
فروتن ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 11
صادقى خرمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 46
قناعت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 37
باقرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
خرسند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 28
احمد زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
كارگر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 20
خداونددوست تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 18
عباسى جليانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 17
اغنيائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
فروتن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 3سال کانونی 30
كامياب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 66
انصارى لارى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 20
ايزدى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 6
زمانى پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 35
ميرزاده تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 38
نغمه سنج تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
سعيدى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 7
ستاره تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 44
احمد زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 54
شب خيز انسانی زبان وادبيات عربي -موسسه غيرانتفاعي انديشه -جهرم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي انديشه - جهرم 1سال کانونی 7
روانبخش ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 20
حق خواه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 18
ايزدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
مراديان تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
محمد زاده ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
فرج پور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 26
مطلق ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 32
نوروزپورلارى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 21
شيخ الاسلامى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 8
بنى زمانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 18
گلخن تاب ریاضی مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان 1سال کانونی 15
رنجبرلارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 41
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
وحيدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
شجعان تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عطار - مشهد 2سال کانونی 23
پروانه تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 16
قاسمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 20
دلنواز ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 16
فرجام تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 39
سلجوقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 22
كاظمى نسب تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي فردوس - مشهد 2سال کانونی 11
صادقى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 17
سوزنده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
اكبرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
قاسمى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پارس - مهرفارس 2سال کانونی 18
مرشدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي - قشم 1سال کانونی 11
يزدان پناه ریاضی مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 1سال کانونی 16
مقدسى لارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 1سال کانونی 9
رفيعى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي هاتف - زاهدان 1سال کانونی 17
فرج پور تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 3سال کانونی 40
امانت ریاضی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 10
زرگرى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 24
هوشمند تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 15
نويدى تجربی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 3سال کانونی 20
سليم پور تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 15