مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مرودشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كشاورز فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
حاتمي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
كشاورز زهرا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 20
اميري سمانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
شفيعي كردشولي مريم انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 23
روحاني پور محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
شهبازي سنا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
زارع بهناز تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
زارع زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
شاهين وحيده ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 7
قاسمي نرگس انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 39
يزدان شناس علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
كشتكار زهرا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
برومند فرحناز انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 23
جوادي حسام ابادي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 33
حق پرست پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
قاسمي افسانه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 18
سميعي شهركي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 8
استواري الميرا انسانی حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
صفري كامران تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
زارع صابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
شايان دوست زهرا انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
نعمت اللهي فاطمه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
دهقاني رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 25
قرباني معصومه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 64
فلاحي منش محمدحسين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 11
بازيارحمزه خاني ندا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 12
روزگار الهام تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
اميرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 41
ديلمي عاطفه تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 19
زارع علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
احمدزاده حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 39
زارعي زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
مرادپور محمدصادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
گرائي مرضيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
تاويلي زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 18
حبيبي بهناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 10
تابش مهر اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
بهمني فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 18
شمس زيبا انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
اميري نجمه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
فرهادپور شكوفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
فلاحي علي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
يزداني ارزو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
زارع الناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
زارعي عليرضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 6
فرهادي پور محمدجواد انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 21
نجاتي ليلا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
سليمي الهه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
فرهادپور نجمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 15
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
اميري زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
زارع قنات نوئي فاطمه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 35
عباسي فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 19
مردانه ايناز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 22
بهزادي حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 37
اله ياري فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
بهميه زهره تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 7
اسدي شيرين انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
زارع محسن تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 15
عسكريان نسب رضا ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 16
كاظمي نسرين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 52
شفيعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
سلمانى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 16
عليپور چوكامى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 20
پاك روان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 19
چراغى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
بخشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 18
كشت كار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 10
رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 37
بهزادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 29
زارعى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 22
جهانى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
جبارى سلوكلو انسانی علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 17
لياقت زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
گل پوشان ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
شكوهى شولى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 13
عمادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 15
شهوند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 54
زارع تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 8
فراوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 13
زارع تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
دالوند فرد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 7
اسدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 13
كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 16
قربانى بنى يكه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 34
عمادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
حقيقت انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
سجاديان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج - شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 24
گرائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
حيدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
شكرگزار تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 29
محمودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
ساسان نيا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 26
حيدرى تجربی دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 27
ايزدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
سجاديان ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 1سال کانونی 23
زارعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
زارع تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 17
دوستى سلوكلوى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
شيروانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
موسوى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 11
زراعت پيشه تجربی علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم پرديس كوثر - ياسوج 1سال کانونی 24
حيدرى عمله ریاضی علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم پرديس كوثر - ياسوج 2سال کانونی 24
زارعى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 17
جمالى ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 42
عبدى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
زارع تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
زارع تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
روستائى فارسى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
مختارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 17
صفرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد - شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
مومنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
رضانژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر 2سال کانونی 28
بهمئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
كريم زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
كشت ورز حسام آبادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
اميدى شولى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
عباسى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 21
رسائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 5
كشاورزى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
سجاديان زبان زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 10
سلطانى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 15
اميدوارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 21
محبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
اسفنديارى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
ميرزائى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 24
شاهيجان پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 1سال کانونی 24
حسينى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 1سال کانونی 12
بهمئى تجربی مديريت هتلداري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مازيار - رويان - نور 1سال کانونی 6
سبزى زاده تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
حقيقت تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 11
شيبانى تجربی معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي دانشكده معارف قرآني (غيرانتفاعي) - اصفهان 1سال کانونی 13