فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فسا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خسروي حقيقي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
شادماني مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
بردبار طاهره انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
اذرنيا ستاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 69
اكبري فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند - شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 11
هاشمي نسب مريم سادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 20
سلطاني سروستاني محمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
صولت نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 39
فيروزي رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 38
شمس سيده فاطمه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
فرج اله زاده محمد انسانی حقوق -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14
بناكار الهام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
سلطاني سروستاني عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
روشندل فروغ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 43
ترابي ششده محمد انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
كرمي فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 22
زهادت طاهره تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 46
شابختي سارا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
حيدري عبدالحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 49
نظري نيلوفر تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 10
نادري نوبندگاني احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 50
بابائي ميانده عاطفه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
بردبار زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
زارعي نژاد سجاد انسانی حقوق -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 27
صفائي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
بالابومه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
محمدي رونيزي افسانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 13
بلاغى اينالو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 9
رحيميان نيلوفر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
گل كار زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 10
فياضي علي اصغر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
قاسمي زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
مرزباني زينب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
جمشيدپور سارا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 10
خادمي سيده فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 16
روحاني سروستاني زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
نوري كوچي ريحانه انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 12
شاهي عباس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 38
خدادادى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 14
فاطمي فاطمه سادات هنر باستانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر 1سال کانونی 9
قنبري فاطمه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 41
نويدي زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 7
زارعپور ندا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
ازادي فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 13
پناهيان فرد اميد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 32
غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 19
راستى پيشه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 39
تردستى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
بلاغى اينالو تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 1سال کانونی 12
عباس زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
شيرزاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 47
اسماعيلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 9
مرادى انسانی زبان شناسي -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 14
آرامش ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 25
شادكام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 23
على محمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 32
عمار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 16
سليمان زاده ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد - روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 12
رعيت پيشه ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 17
مباشرى شيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فسا - شبانه دانشگاه فسا 3سال کانونی 32
اسفنديارى مهر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
مهتابى جهرمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 46
شادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 9
صادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 40
بردبار تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 10
فيروزى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 11
مددى دهدشت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد - شبانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 19
ساجدى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
خسروانى شيرى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
اسمعيلى نژاد انسانی زبان شناسي -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
سپه دوست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 23
بناكار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 7
زارعى كوشك قاضى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 16
مرادى كوچى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
خادمى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
نوح پيشه دريمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فسا - روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 19
عرب زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم - روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 39
كرمى منش ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 25
صف دار تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 20
رحمانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم - شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 7
دهقان خليلى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
مرزبان دشت احمدى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
زنگنه عينالو ریاضی حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 23
بهمن دوست تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج - روزانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 34
حسينى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
هاشم زاده تجربی مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
استراحتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
بذرافشان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
بهمن نژاد ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
جاويدى آلسعدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
شكوهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 5
طالبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
اكبرزاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 24
اميرزاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 2سال کانونی 17
مرزبانى خرم مكانى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي زند - شيراز 1سال کانونی 11
يوسفى نيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فسا - شبانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 26
احمدى ششده تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
گرمسيرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
جوكار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 21
جعفرى انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 7
جاويدى آلسعدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا - شبانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 21
اكبرى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 2سال کانونی 34
اسديان ریاضی فيزيك مهندسي -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي توس - مشهد 1سال کانونی 15
كارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
عسكرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
اشرافى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 17