آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر آمل


حسين زاده عليرضا

حسين زاده عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ايماني شاهاندشتي مهران

ايماني شاهاندشتي مهران

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ربيعي اميرحسين

ربيعي اميرحسين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صابري سيداميرحسين

صابري سيداميرحسين

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فكوري فرد ماهان

فكوري فرد ماهان

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عليزاده نيلي مهسا

عليزاده نيلي مهسا

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رمضاني شيوا

رمضاني شيوا

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خان زاد زهرا

خان زاد زهرا

دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عمراني اعلي

عمراني اعلي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر سارا

رنجبر سارا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اسكندري قادي محمد

اسكندري قادي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رمضان زاده مهدي

رمضان زاده مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صديقي سعيد

صديقي سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قهقائي رضا

قهقائي رضا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عربي دره در غزل

عربي دره در غزل

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليماني حسين

سليماني حسين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نيك پور عليرضا

نيك پور عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پژمان نيلوفر

پژمان نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
متوليان صائمه

متوليان صائمه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
عليزاده نيكو اميررضا

عليزاده نيكو اميررضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليماني رضا

سليماني رضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احساني معصومه

احساني معصومه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينيان سيدعلي

حسينيان سيدعلي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدي ارش

محمدي ارش

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اكبري الهام

اكبري الهام

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدقاني مستعان

صدقاني مستعان

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسين زاده حسين

حسين زاده حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نعمتي مقدم علي

نعمتي مقدم علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قربان پور ميثم

قربان پور ميثم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نظري نيا سميرا

نظري نيا سميرا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطفي نسرين

لطفي نسرين

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقي ماكان

صادقي ماكان

مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عليزاده مهدي

عليزاده مهدي

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كياني بهنام

كياني بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسيني زهرا

حسيني زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
منصوري ارم

منصوري ارم

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پورفرج عليرضا

پورفرج عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قرگوزلي علي

قرگوزلي علي

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ارامش ارمان

ارامش ارمان

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابكي عارف

بابكي عارف

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فردوسي شاهاندشتي اميرمحمد

فردوسي شاهاندشتي اميرمحمد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
قهقائي محمد

قهقائي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدعلي نژادعمران سهيل

محمدعلي نژادعمران سهيل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
علائي اميد

علائي اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طبري محمد

طبري محمد

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدي مهران

محمدي مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فلاح محمدرضا

فلاح محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوي سيده پريسا

موسوي سيده پريسا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعيلي فاطمه

اسماعيلي فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مسيح پورملكشاه مريم

مسيح پورملكشاه مريم

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمي صديقه

كريمي صديقه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
نائيجي فريبا

نائيجي فريبا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدي محمدرضا

محمدي محمدرضا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دوستمنداهنگري فاطمه زهرا

دوستمنداهنگري فاطمه زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جلالي سيدميلاد

جلالي سيدميلاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جوكارهاره معصومه

جوكارهاره معصومه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين پور ميعاد

حسين پور ميعاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفي عليرضا

نجفي عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علي پور محمدرضا

علي پور محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفري نائيج مارال

صفري نائيج مارال

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زحمت كش محمد

زحمت كش محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيفي نيما

سيفي نيما

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
طاهري شاهاندشتي سيدارش

طاهري شاهاندشتي سيدارش

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ابدار پريسا

ابدار پريسا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
افشارپناه فرهاد

افشارپناه فرهاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مرشدپور ماهان

مرشدپور ماهان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نائيجيان مريم

نائيجيان مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تقي زاده عاطفه

تقي زاده عاطفه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دعاگو فاطمه

دعاگو فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نوائيان مرجان

نوائيان مرجان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ابراهيمي فاطمه

ابراهيمي فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
منفردي شكيبا

منفردي شكيبا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدري مازيار

حيدري مازيار

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خوشدل عادل

خوشدل عادل

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرزانه سيده غزل

فرزانه سيده غزل

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدزاده محمد

محمدزاده محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيابخت حسام

كيابخت حسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهزاد معين

بهزاد معين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خليلي ساهره

خليلي ساهره

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هاشم زاده عمراني سينا

هاشم زاده عمراني سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ناصري اسداله

ناصري اسداله

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
علائي رودبار رضا

علائي رودبار رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
موسوي بهنام

موسوي بهنام

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
برزگر ابوالفضل

برزگر ابوالفضل

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رفيع زاده ملكشاه سمانه

رفيع زاده ملكشاه سمانه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بخشنده محمدعلي

بخشنده محمدعلي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نجاتي سيداشكان

نجاتي سيداشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظري محمدمهدي

نظري محمدمهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زابلي محمد

زابلي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فلاح مرتضي

فلاح مرتضي

دبيري فيزيك -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رودگريان سعدي

رودگريان سعدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غديرنژاد سيده مريم

غديرنژاد سيده مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رهي نرگس

رهي نرگس

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شكري پاشا مجتبي

شكري پاشا مجتبي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمي سيدمحمدرضا

ابراهيمي سيدمحمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسلامي بلده صديقه

اسلامي بلده صديقه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاجي پور فروزان

حاجي پور فروزان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرزائي مرزنگو محمدجواد

ميرزائي مرزنگو محمدجواد

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
رضائي محدثه

رضائي محدثه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عاليزاد نيكي

عاليزاد نيكي

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقربي عليرضا

مقربي عليرضا

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضواني نيا محمد

رضواني نيا محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خشا فرشته

خشا فرشته

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رباني اميرحسين

رباني اميرحسين

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پناهي فائقه

پناهي فائقه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسدي مائده

اسدي مائده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تسليمي نياك مهسا

تسليمي نياك مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جلالي رضا

جلالي رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توسلي لاريجاني اميرحسين

توسلي لاريجاني اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فتوحي زينب

فتوحي زينب

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
زكوي كيارش

زكوي كيارش

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
واحد الهام

واحد الهام

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارع نگار

زارع نگار

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حسن زاده اسكي اذر

حسن زاده اسكي اذر

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملكي راحله

ملكي راحله

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوي ديوا سيده مهسا

موسوي ديوا سيده مهسا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دشت پيما

دشت پيما

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاردار

كاردار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرزانه

فرزانه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صائمى

صائمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نورنژاد

نورنژاد

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالار

سالار

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گلردى

گلردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آريج

آريج

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صياد

صياد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدپناه

محمدپناه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسكندرى مزرس

اسكندرى مزرس

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پروانى

پروانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جلالى نژاد

جلالى نژاد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسعدى واسكس

اسعدى واسكس

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مصطفوى نياكى

مصطفوى نياكى

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حبيب زاده

حبيب زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
خوش سيما

خوش سيما

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تقدسى

تقدسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روزافزاى

روزافزاى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حيدرپناه

حيدرپناه

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيك پور

نيك پور

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى شوئيلى

مرادى شوئيلى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گازا

گازا

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چكن

چكن

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ساكت

ساكت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حكمتى نيا

حكمتى نيا

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرپور

حيدرپور

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پاريادفلاح

پاريادفلاح

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى سنگچى

حسينى سنگچى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رنجبرعمرانى

رنجبرعمرانى

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامى نوا

غلامى نوا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معنوى

معنوى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درزى

درزى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راهواره

راهواره

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فخرائى

فخرائى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
درويش ياسلى

درويش ياسلى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرپور

باقرپور

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اشراقى

اشراقى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پرويزى عمران

پرويزى عمران

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيدفر

شيدفر

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبداله انگرودى

عبداله انگرودى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بوعليزاده

بوعليزاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زاهدى نياكى

زاهدى نياكى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابدى نيائى

عابدى نيائى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
شيرزادي

شيرزادي

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلبل

بلبل

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب حلوائى

عرب حلوائى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بايه

بايه

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خرمانى

خرمانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاظم زاده اندوارى

كاظم زاده اندوارى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حكيم پور

حكيم پور

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده لدارى

آقاجان زاده لدارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى رجبى

حاجى رجبى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غلامى مشائى

غلامى مشائى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كامياب

كامياب

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوبخت

نوبخت

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرحيدرى اسكى

اميرحيدرى اسكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فروهر

فروهر

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
شكوريان

شكوريان

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالحسينى

عبدالحسينى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعمتى چلاوى

نعمتى چلاوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرح بخش

فرح بخش

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زابلى

زابلى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حبشى

حبشى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضائى چلابى

رضائى چلابى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
راعى

راعى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضائى لاريجانى

رضائى لاريجانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دريابارى

دريابارى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزاآقاپور پاشا

ميرزاآقاپور پاشا

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دادار

دادار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
منفردى

منفردى

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

6سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
پاشائى

پاشائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسكو

اسكو

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رسولى فرد

رسولى فرد

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جليلى نياكى

جليلى نياكى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالار

سالار

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ستارزاده

ستارزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى نياكى

محمدى نياكى

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حياتى

حياتى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يزدانى مقدم

يزدانى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باغى پور گت كلا

باغى پور گت كلا

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يدالهى

يدالهى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيك زاد

نيك زاد

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسچى آملى

مسچى آملى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عمادى

عمادى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهدى

زهدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عمرانى تبار

عمرانى تبار

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مخبرى

مخبرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غلامحسين زاده

غلامحسين زاده

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربان پور

قربان پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بابائى مقدم پاشا

بابائى مقدم پاشا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كياى

كياى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى زاده مقدم

ولى زاده مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پرتوى ملك

پرتوى ملك

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آريج

آريج

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روشنائى

روشنائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اردشيريان

اردشيريان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناصرنژاد

ناصرنژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلمان تبار

سلمان تبار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنى كرمى

حسنى كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بلخم

بلخم

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آهى نژآد

آهى نژآد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسماعيل نائيج آباد

اسماعيل نائيج آباد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ادريسى

ادريسى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى اندوارى

حاجى اندوارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بطحائى

بطحائى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاوه آملى

كاوه آملى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پناه بر

پناه بر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامى كبودكلا

غلامى كبودكلا

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسكو

اسكو

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاح عمرانى

فلاح عمرانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى عمران

صالحى عمران

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آذر

آذر

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صابر

صابر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
روشنائى

روشنائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ولائى

ولائى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بازيار

بازيار

علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ظروفى

ظروفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حق بيان

حق بيان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلا/بابل / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسمعيل پورنياكى

اسمعيل پورنياكى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نژم

نژم

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قرينه

قرينه

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی