بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بجنورد


ثابت قدم ندا

ثابت قدم ندا

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
وحداني محبوبه

وحداني محبوبه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مرادي بابك

مرادي بابك

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
برات زاده قهرمانلو نسرين

برات زاده قهرمانلو نسرين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رشيدي نسب ارمان

رشيدي نسب ارمان

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهش مهين

دهش مهين

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فروتن قزويني ارميتا

فروتن قزويني ارميتا

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خاوري ندا

خاوري ندا

روانشناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پناهي يداله

پناهي يداله

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صداقتي فاطمه

صداقتي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
كاملي مهلا

كاملي مهلا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضائي رضا

رضائي رضا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سعادت يار محمد

سعادت يار محمد

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ايزانلو كلثومه

ايزانلو كلثومه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفيان سيده فاطمه

شريفيان سيده فاطمه

علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاهرخ سرور

شاهرخ سرور

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بدرى

بدرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يزدان پوركيكانلو

يزدان پوركيكانلو

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی