بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بجنورد

محمدنيا ناهيد

محمدنيا ناهيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدي زاده فرزاد

مهدي زاده فرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پرور ساناز

پرور ساناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ثابت قدم ندا

ثابت قدم ندا

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عابدي علي

عابدي علي

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خضري سوسن

خضري سوسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وحداني محبوبه

وحداني محبوبه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عطاران پوريا

عطاران پوريا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ملكشي مهرنوش

ملكشي مهرنوش

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
مبيني الهام

مبيني الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نامداريان جواد

نامداريان جواد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فاني الهام

فاني الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خير ارمين

خير ارمين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سالاريان معصومه

سالاريان معصومه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جوهري فرزانه

جوهري فرزانه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ناصري سعيد

ناصري سعيد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
روغني اتابك

روغني اتابك

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عرب زاده نيلوفر

عرب زاده نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گرمه سعيد

گرمه سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
خانلقي مسعود

خانلقي مسعود

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رابوكي ديانا

رابوكي ديانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عوض نيا عارف

عوض نيا عارف

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
برومند فاطمه

برومند فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ارزماني نسترن

ارزماني نسترن

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريمي فر كيوان

كريمي فر كيوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طالبيان امين

طالبيان امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نيكدلان ساعد

نيكدلان ساعد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قدوسي ميلاد

قدوسي ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ارجمند حميد

ارجمند حميد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محقق زهرا

محقق زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پولادي خراشا ليلا

پولادي خراشا ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اسلامي اندارگلي اميرمحمد

اسلامي اندارگلي اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خداپناه فائزه

خداپناه فائزه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كاظميان فربد

كاظميان فربد

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شادلو اوستا

شادلو اوستا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اميني الناز

اميني الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحمتي صادق

رحمتي صادق

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرادي بابك

مرادي بابك

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
برات زاده قهرمانلو نسرين

برات زاده قهرمانلو نسرين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باغاني نفيسه

باغاني نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجادي نگار

سجادي نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس زاده هاشمي سينا

عباس زاده هاشمي سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برقي اناهيتا

برقي اناهيتا

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رشيدي نسب ارمان

رشيدي نسب ارمان

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهش مهين

دهش مهين

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مبشري پوريا

مبشري پوريا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيخ نژاد فرزانه

شيخ نژاد فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فروتن قزويني ارميتا

فروتن قزويني ارميتا

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نامداريان فرزانه

نامداريان فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منصوري نعمت الله

منصوري نعمت الله

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يزداني علي

يزداني علي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پوردلان حبيب

پوردلان حبيب

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاوري ندا

خاوري ندا

روانشناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احمدي زهره

احمدي زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سالاريان نفيسه

سالاريان نفيسه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدي زاده الهام

سيدي زاده الهام

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پناهي يداله

پناهي يداله

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فيوضات امير

فيوضات امير

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صداقتي فاطمه

صداقتي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پيرايش بهزاد

پيرايش بهزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدل ابادي حسين

عبدل ابادي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لنگري عاطفه سادات

لنگري عاطفه سادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كاملي مهلا

كاملي مهلا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فاضلي علي

فاضلي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلاير امين

جلاير امين

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سياوشي داغيان شراره

سياوشي داغيان شراره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نقابي نيلوفر

نقابي نيلوفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالب زاده هديه

طالب زاده هديه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسدي افسانه

اسدي افسانه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيكدل مهسا

نيكدل مهسا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
شهيدي محدثه

شهيدي محدثه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
گنابادي عادله

گنابادي عادله

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رضائي رضا

رضائي رضا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
گل كار سيدحسام الدين

گل كار سيدحسام الدين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
همت افزا مهدي

همت افزا مهدي

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بافضل حسن بلبل سحر

بافضل حسن بلبل سحر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سعادت يار محمد

سعادت يار محمد

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نودهي نيك زاد

نودهي نيك زاد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ايزانلو كلثومه

ايزانلو كلثومه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادپور مهشيد

مرادپور مهشيد

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قره باشلو فرزاد

قره باشلو فرزاد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گريواني بهاره

گريواني بهاره

دامپزشكي -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روان بخش محمد

روان بخش محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفاري محدثه

صفاري محدثه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مظلومي فهيمه

مظلومي فهيمه

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
چاهي لعيا

چاهي لعيا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ذهبكاراقدم نازنين

ذهبكاراقدم نازنين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احساني زكيه

احساني زكيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدزاده حجي كاهو فاطمه

محمدزاده حجي كاهو فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
عرب زاده نسترن

عرب زاده نسترن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسدي زهره

اسدي زهره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدي فاطمه

محمدي فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رجبي مجيد

رجبي مجيد

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يدالهي فائزه

يدالهي فائزه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باغچقي محسن

باغچقي محسن

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شريفيان سيده فاطمه

شريفيان سيده فاطمه

علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شعبانيان عاليه

شعبانيان عاليه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهاني بهنميري حنانه

جهاني بهنميري حنانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهنام فر زهرا

بهنام فر زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راضي رامين

راضي رامين

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زراعتكار معصومه

زراعتكار معصومه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرخنده خواه فاطمه

فرخنده خواه فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبريان ثانوي علي

اكبريان ثانوي علي

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاهرخ سرور

شاهرخ سرور

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرزائي فرزانه

ميرزائي فرزانه

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اصغرزاده محمدرضا

اصغرزاده محمدرضا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
انتظاري نفيسه

انتظاري نفيسه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزانلو حسين

ايزانلو حسين

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حريري زهراسادات

حريري زهراسادات

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ستوده يگانه

ستوده يگانه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميان ابادي مهديه

ميان ابادي مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حضرتي سعيد

حضرتي سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورلساني زهره

پورلساني زهره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افتخاري علي

افتخاري علي

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدي ميترا

محمدي ميترا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسنن مظفري مانا

مسنن مظفري مانا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صابري راد سها

صابري راد سها

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غفارنيا سهيلا

غفارنيا سهيلا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
هوشمند صولت

هوشمند صولت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاملي علي

كاملي علي

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلام حسين زاده فرشاد

غلام حسين زاده فرشاد

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تيمورزاده رضا

تيمورزاده رضا

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بك محمدي نسرين

بك محمدي نسرين

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سروي بازخانه فرحناز

سروي بازخانه فرحناز

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ولي پور مژگان

ولي پور مژگان

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نامجو

نامجو

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معصوميان

معصوميان

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امين دوست

امين دوست

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باكند

باكند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حصارى مطلق

حصارى مطلق

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تركانلو

تركانلو

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محبتى

محبتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محرابى نسب

محرابى نسب

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اتحاد

اتحاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سرگلزائى

سرگلزائى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گريوانى

گريوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بدرى

بدرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نقدى پور

نقدى پور

شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امانى تاتار

امانى تاتار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيش بين

پيش بين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
متدين شارك

متدين شارك

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على داديانى

على داديانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريحانى

ريحانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ضميريان

ضميريان

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسلامى بجنوردى

اسلامى بجنوردى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زعفرانلوئى

زعفرانلوئى

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
براتيان

براتيان

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شاه پسندى

شاه پسندى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومن

مومن

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرپناه

جعفرپناه

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

حسابداري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پروانلو

پروانلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوروززاده

نوروززاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امانيان وحيد

امانيان وحيد

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
گريوانى

گريوانى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يزدان پوركيكانلو

يزدان پوركيكانلو

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گريوانى

گريوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هراتى نژاد

هراتى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تذكر

تذكر

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
توحيدى فر

توحيدى فر

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موفق يساقى

موفق يساقى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دانشمند

دانشمند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهمن

بهمن

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درپر

درپر

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تركانلو

تركانلو

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آل سلطان نيستانى راد

آل سلطان نيستانى راد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهديار

مهديار

مهندسي مكانيك -اموزشكده فني اسفراين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدنيا

محمدنيا

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نانگر

نانگر

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اركى

اركى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يساولى

يساولى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لنگرى

لنگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افضلى نيا

افضلى نيا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارش

ارش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آذرى آزاد

آذرى آزاد

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهى راد

الهى راد

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوشدل

خوشدل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح عزيزى

فلاح عزيزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيرى

نيرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بدخشان

بدخشان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مواد-اموزشكده فني اسفراين - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شادكامى بريمانلو

شادكامى بريمانلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قشلاقى

قشلاقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيستانى

نيستانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پوررمضان

پوررمضان

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى پاقلعه

حسينى پاقلعه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فلاح عزيزى

فلاح عزيزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمانيان

سليمانيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شادكامى بريمانلو

شادكامى بريمانلو

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قشمشم

قشمشم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابرى كريمان

صابرى كريمان

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سازدار

سازدار

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالب خواه

طالب خواه

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى پهلوانلو

باقرى پهلوانلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالب پور

طالب پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ايزانلو

ايزانلو

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه زابل - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيراور

پيراور

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمديانى

محمديانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پديداران مقدم

پديداران مقدم

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على بابائى

على بابائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفان

شريفان

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمشيرگران

شمشيرگران

مهندسي مديريت پروژه -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قره چلو

قره چلو

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لنگرى

لنگرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتحى حمزانلو

فتحى حمزانلو

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرسيا

پرسيا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اجتماعى

اجتماعى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وحدانى

وحدانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طالب خواه

طالب خواه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهمن

بهمن

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدنيا

محمدنيا

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشكينى

مشكينى

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهى

الهى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تركانلو

تركانلو

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عطائى غلام

عطائى غلام

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ضرابى

ضرابى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصاريان

انصاريان

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی