سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سرابله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صالحي ميلاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
سبحاني رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام - شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13