اهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اهرم

شمسي طاهره

شمسي طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زالي عباس

زالي عباس

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عالي زاده ياسمينا

عالي زاده ياسمينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دشتي اهرمي عليرضا

دشتي اهرمي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيغش محمد

بيغش محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارقون يوسف

ارقون يوسف

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خالدي نجمه

خالدي نجمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بحراني مريم

بحراني مريم

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيميان فروغ

ابراهيميان فروغ

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقيرى

حقيرى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى زاده

موسوى زاده

مديريت گمركي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنجه

گنجه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راستى

راستى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تمدنى

تمدنى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رستم زاده

رستم زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی